W sprawie:
najmu nieruchomości

Data zarządzenia:
2014-06-24

Numer zarządzenia:
0050.49.2014

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-06-24


 

Zarządzenie Nr 0050.49.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 24 czerwca 2014 r.

w sprawie najmu nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) i art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Nr XXXVI.228.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. z a r z ą d z a m co następuje:

§ 1. 

Przeznaczyć do najmu w drodze bezprzetargowej następujące nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy Mściwojów wykazane w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 

Podać do publicznej wiadomości wykaz określający warunki najmu nieruchomości, o których mowa w § 1, przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów a także przez wywieszenie wykazu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Wójt Gminy


Mariusz Foryś

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.49.2014
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 24 czerwca 2014 r.