W sprawie:
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Mściwojów za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2013 r.

Data uchwały:

2014-06-27

Numer uchwały:
XL.258.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-27


 

Uchwała Nr XL.258.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Mściwojów za 2013 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się: 

1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2013 r. 

2) sprawozdanie finansowe gminy Mściwojów za 2013 r. obejmujące: 

a) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

b) bilans jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego (łączny), 

c) rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, 

d) zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska