W sprawie:
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów za 2013 r.

Data uchwały:

2014-06-27

Numer uchwały:
XL.259.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-27


 

Uchwała Nr XL.259.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów za 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i art.28a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                         ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                    ( Dz. U. 2013 r.  poz. 885 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2013 r. 

2) sprawozdaniem finansowym gminy Mściwojów za 2013 r. 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Mściwojów sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mściwojów za 2013 r. 

4) informacją o stanie mienia komunalnego za 2013 r. 

5) wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mściwojów w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 r. 

6) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium

udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Mściwojów Panu Mariuszowi Foryś za 2013 rok. 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska