W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-06-27

Numer uchwały:
XL.260.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-27


 

Uchwała Nr XL.260.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 94.400,00 zł do kwoty 19.203.674,00 zł w tym dochody bieżące 11.537.949,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 94.400,00 zł do kwoty 18.281.150,00 zł w tym wydatki bieżące 11.528.410,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 36.500,00 zł do kwoty 6.752.740,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.260.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 010

  

  

 Rolnictwo i łowiectwo

 2 687 396,00

 20 650,00

 2 708 046,00

  

 01008

  

 Melioracje wodne

 0,00

 20 650,00

 20 650,00

  

  

 2710

 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

 0,00

 20 650,00

 20 650,00

 020

  

  

 Leśnictwo

 2 000,00

 0,00

 2 000,00

  

 02001

  

 Gospodarka leśna

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

  

 0750

 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

  

 02095

  

 Pozostała działalność

 2 000,00

 - 2 000,00

 0,00

  

  

 0830

 Wpływy z usług

 2 000,00

 - 2 000,00

 0,00

 700

  

  

 Gospodarka mieszkaniowa

 2 866 107,00

 - 121 850,00

 2 744 257,00

  

 70005

  

 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 2 866 107,00

 - 121 850,00

 2 744 257,00

  

  

 0770

 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

 2 761 795,00

 - 121 850,00

 2 639 945,00

 756

  

  

 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

 5 860 797,00

 1 500,00

 5 862 297,00

  

 75616

  

 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 1 831 200,00

 1 500,00

 1 832 700,00

  

  

 0360

 Podatek od spadków i darowizn

 2 000,00

 1 500,00

 3 500,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 1 299 399,00

 194 100,00

 1 493 499,00

  

 90008

  

 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu

 680 380,00

 194 100,00

 874 480,00

  

  

 6280

 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

 0,00

 194 100,00

 194 100,00

 Razem:

 19 109 274,00

 94 400,00

 19 203 674,00

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy

Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.260.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 010

  

  

 Rolnictwo i łowiectwo

 2 770 396,00

 20 650,00

 2 791 046,00

  

 01008

  

 Melioracje wodne

 19 000,00

 20 650,00

 39 650,00

  

  

 4300

 Zakup usług pozostałych

 19 000,00

 20 650,00

 39 650,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 2 197 150,00

 1 000,00

 2 198 150,00

  

 75023

  

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 1 982 580,00

 1 000,00

 1 983 580,00

  

  

 4610

 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 1 000,00

 1 000,00

 2 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 8 000,00

 8 000,00

  

  

 6060

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 75 000,00

 - 8 000,00

 67 000,00

 757

  

  

 Obsługa długu publicznego

 330 000,00

 - 30 000,00

 300 000,00

  

 75702

  

 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

 330 000,00

 - 30 000,00

 300 000,00

  

  

 8110

 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

 330 000,00

 - 30 000,00

 300 000,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 4 463 607,00

 59 150,00

 4 522 757,00

  

 80110

  

 Gimnazja

 1 421 360,00

 56 150,00

 1 477 510,00

  

  

 4580

 Pozostałe odsetki

 0,00

 18 000,00

 18 000,00

  

  

 4600

 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 0,00

 37 849,00

 37 849,00

  

  

 4610

 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

 0,00

 301,00

 301,00

  

 80195

  

 Pozostała działalność

 74 938,00

 3 000,00

 77 938,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 3 000,00

 3 000,00

 852

  

  

 Pomoc społeczna

 2 520 745,00

 0,00

 2 520 745,00

  

 85212

  

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 1 028 225,00

 0,00

 1 028 225,00

  

  

 3110

 Świadczenia społeczne

 973 500,00

 - 6 118,00

 967 382,00

  

  

 4110

 Składki na ubezpieczenia społeczne

 13 500,00

 5 000,00

 18 500,00

  

  

 4580

 Pozostałe odsetki

 0,00

 1 118,00

 1 118,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 147 905,00

 7 500,00

 2 155 405,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 388 085,00

 7 500,00

 395 585,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 12 500,00

 7 500,00

 20 000,00

 921

  

  

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 796 385,00

 33 500,00

 829 885,00

  

 92120

  

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 55 000,00

 33 500,00

 88 500,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 45 000,00

 33 500,00

 78 500,00

 926

  

  

 Kultura fizyczna

 590 680,00

 2 600,00

 593 280,00

  

 92601

  

 Obiekty sportowe

 6 040,00

 600,00

 6 640,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 0,00

 600,00

 600,00

  

 92695

  

 Pozostała działalność

 584 640,00

 2 000,00

 586 640,00

  

  

 4300

 Zakup usług pozostałych

 0,00

 2 000,00

 2 000,00

 Razem:

 18 186 750,00

 94 400,00

 18 281 150,00

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.260.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 750

  

  

 Administracja publiczna

 75 000,00

 0,00

 75 000,00

  

 75023

  

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 75 000,00

 0,00

 75 000,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 8 000,00

 8 000,00

  

  

  

 Monitoring budynku urzędu

 0,00

 8 000,00

 8 000,00

  

  

 6060

 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

 75 000,00

 - 8 000,00

 67 000,00

  

  

  

 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

 20 000,00

 - 8 000,00

 12 000,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 62 788,00

 3 000,00

 65 788,00

  

 80195

  

 Pozostała działalność

 53 788,00

 3 000,00

 56 788,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 0,00

 3 000,00

 3 000,00

  

  

  

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

 0,00

 3 000,00

 3 000,00

 921

  

  

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 562 585,00

 33 500,00

 596 085,00

  

 92120

  

 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

 45 000,00

 33 500,00

 78 500,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 45 000,00

 33 500,00

 78 500,00

  

  

  

 Prace zabezpieczające wieżę kościoła ewangelickiego w Snowidzy

 45 000,00

 33 500,00

 78 500,00

 Razem

 6 716 240,00

 36 500,00

 6 752 740,00

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska