W sprawie:
wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mściwojów w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" .

Data uchwały:

2014-06-27

Numer uchwały:
XL.261.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-06-27


Uchwała Nr XL.261.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mściwojów w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)w związku z art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U z 2013 r. poz.173) oraz nawiązując do uchwały Nr XVI/123/08 Rady Gminy Mściwojów z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Mściwojów do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" Rada Gminy Mściwojów uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Gmina Mściwojów deklaruje wolę kontynuacji członkostwa w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" z siedzibą w Mściwojowie, w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowanego na lata 2014 - 2020.

2. Gmina deklaruje wolę współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania "Partnerstwo Kaczawskie" oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju, z uwzględnieniem okresu programowania 2014 - 2020.

§ 2. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

 

Uzasadnienie

Program LEADER realizowany przez Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, będzie kontynuacją dotychczasowych działań w ramach osi IV Leader z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem programu LEADER jest przede wszystkim aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich  poprzez budowanie kapitału społecznego na obszarach wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców), a także polepszanie zarządzania lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Warunkiem korzystania mieszkańców i instytucji ze wsparcia w ramach Programu LEADER jest członkostwo danej gminy w Lokalnej Grupie Działania.

Program LEADER umożliwia realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poprzez pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej na działania: wdrażanie lokalnej strategii rozwoju (różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, odnowa i rozwój wsi oraz mikrogranty), projekty współpracy oraz funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie i aktywizacja.

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Mściwojów w Stowarzyszeniu "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" umożliwi Gminie Mściwojów i jej mieszkańcom efektywne uczestniczenie w Programie LEADER, działającym zgodnie z wytycznymi ustawy o realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 oraz o rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność.

 

 

 

 

 Wójt Gminy


Mariusz Foryś