W sprawie:
zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-06-27

Numer uchwały:
XL.262.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2014.3149


 

Uchwała Nr XL.262.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 400 a ust. 1 pkt 8 i 21, art. 403 ust 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1,2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 z późn. zm.) -

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Uchwała określa zasady przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji polegających na wymianie pokryć dachowych lub wymianie elewacji budynków oraz wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Mściwojów w zakresie:

1) demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku realizacji planowanych inwestycji;

2) transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest - w przypadku zrealizowanych inwestycji.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) wnioskodawcy - rozumie się przez to podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych - osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorców oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi osobami prawnymi;

2) koszcie kwalifikowanym - rozumie się przez to koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu i wyrobów zawierających azbest;

3) dotującym -  rozumie się przez to Gminę Mściwojów.

§ 2. 

1. Dotacja celowa może być udzielana na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców, na realizację inwestycji, o których mowa w § 1 ust. 1,  na terenie Gminy Mściwojów.

2. Dotacja celowa udzielana jest na podstawie umowy zawartej przed realizacją prac obejmujących koszty kwalifikowane.

3. Środki finansowe na realizację zadań określonych w ust. 2 mogą pochodzić z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej WFOŚiGW, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanego dalej NFOŚiGW oraz ze środków budżetu Gminy.

4. W przypadku braku dotacji z NFOŚiGW i WFOŚiGW oraz środków przewidzianych
w budżecie gminy na usuwanie azbestu w danym roku, wnioski o przyznanie dotacji będą realizowane dopiero po uzyskaniu środków w kolejności zgodnie z wpływem zgłoszeń.

5. Dofinansowanie prac określonych w ust. 2, udzielone będzie w wysokości 100% wartości kosztów kwalifikowanych.

6. Dofinansowanie nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów, których inwestycja dotyczy.

§ 3. 

1. W celu przyznania dotacji celowe oraz zawarcia umowy o udzielenie dotacji wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Mściwojów pisemny wniosek sporządzony na formularzu,
o którym mowa w ust. 3. Wnioski należy składać po wejściu w życie niniejszej uchwały.

2. Wniosek powinien zawierać:

1) dane wnioskodawcy;

2) dane nieruchomości, z której będą usuwane wyroby zawierające azbest;

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

4) określenie zakresu prac obejmujących koszty kwalifikowane w ramach zadania inwestycyjnego;

5) termin realizacji prac obejmujących koszty kwalifikowane;

6) pozwolenie na budowę (rozbiórkę) lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej lub oświadczenie o wykonaniu zadania inwestycyjnego polegającego na wymianie pokrycia dachowego lub wymianie elewacji budynku mieszkalnego lub gospodarczego lub wymianie elementów innych obiektów budowlanych na terenie Gminy Mściwojów.

3. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik Nr 1 do uchwały i dostępny jest
w Urzędzie Gminy Mściwojów, pok. nr 9 oraz na stronie internetowej (www.msciwojow.pl) .

§ 4. 

Wnioski rozpatrywane będą według następujących zasad:

1) wnioski rozpatruje Wójt Gminy Mściwojów;

2) rozpatruje się wyłącznie wnioski kompletne według kolejności ich wpływu;

3) wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku w przypadku, gdy wniosek nie zawiera danych, o których mowa w § 3 ust. 2 w terminie 14 dni od dnia powiadomienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania;

4) wnioski nie rozpatrzone w danym roku kalendarzowym, ze względu na wykorzystanie zaplanowanych  na dany rok środków finansowych, będą rozpatrywane w latach kolejnych - z zastrzeżeniem treści § 2 ust. 4;

5) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej  pomiędzy dotującym, a wnioskodawcą stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały;

6) o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz terminie zawarcia umowy wnioskodawca informowany jest pisemnie.

§ 5. 

Dotujący dokona rozliczenia dotacji na podstawie faktury VAT wystawionej przez wykonawcę prac obejmujących koszty kwalifikowane wraz z protokołem odbioru wykonywanych prac oraz kartą przekazania odpadu na składowisko.

§ 6. 

1. Dotacje udzielane podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą stanowią pomoc
de minimis, której udzielenie następuje zgodnie z warunkami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. o pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.).

2. Przyznawanie pomocy de minimis na podstawie uchwały ogranicza się do dnia 30 czerwca 2021 r.

3. Podmioty, o których mowa w §2 ust. 1 uchwały, prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać z dotacji, jeżeli wartość pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez nich w okresie bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych nie przekracza kwoty 200 000 EUR.

4. Podmioty, o których mowa w ust. 1 zobowiązane są do przedłożenia wraz z wnioskiem
o udzielenie dotacji:

a) Oświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr 3.

b) informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz.311,
z późn. zm.)

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL.262.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Wniosek o dofinansowanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI.

1. DANE OSOBOWE:

a) imię i nazwisko.......................................................................................

b) adres.............................................................................................

c) adres realizacji zadania..................................................................................

d) nr ewidencyjny działki.........................................................................................        

e) telefon kontaktowy (informacja fakultatywna)................................................

2. OKREŚLENIE ZAKRESU PRAC (wykona specjalistyczna firma wyłoniona w drodze przetargu przez Gminę Mściwojów) :

a) wnioskuję o pomoc w pełnym zakresie - demontaż, transport i utylizacja*

b) wnioskuję o pomoc w zakresie odbioru i utylizacji odpadów zawierających azbest zalegających na mojej posesji *

3. OPIS PRAC  :

a) rodzaj budynku1) (mieszkalny/gospodarczy)* .........................................

b) rodzaj prac przy obiekcie (wymiana pokrycia dachowego, rozbiórka obiektu)*

.........................................................................

c) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m2)  ..............................

d) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) *.............................................

e) szacowana ilość odpadów zawierających azbest (Mg)2) ......................................

f) ilość budynków na posesji pokrytych eternitem........................................

______________________

1) 1) np. budynek mieszkalny, budynek mieszkalno-gospodarczy, budynek gospodarczy (podać jaki, np.: garaż, stodoła, obora, wiata itp.), budynek produkcyjny (jaki?), wyroby zdeponowane na terenie nieruchomości;
2) należy ustalić masę wyrobów zawierających azbest wg następującego wskaźnika: 1 m2 -11 kg (1000 kg = 1 Mg)

* właściwe podkreślić

Z ałączniki:

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości  - obowiązkowo.

2. Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania  - dotyczy osób fizycznych, którzy dotychczas nie złożyli informacji.

3. Kopia zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej przystąpienia do budowy lub wykonania robót rozbiórkowych (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę).

Oświadczam, że:

1. Zapoznała/em się z treścią i akceptuję zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu gminy Mściwojów na inwestycje związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

2. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej nieruchomości przez pracowników Urzędu Gminy Mściwojów w celu stwierdzenia, czy przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zostało zrealizowane prawidłowo.

3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Urzędu Gminy Mściwojów niezbędnych przy udzielaniu dotacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

.................................

data i czytelny podpis


 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL.262.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Umowa przyznania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest
zawarta w dniu ......... 2014 roku w Mściwojowie pomiędzy:

Gminą Mściwojów, z siedzibą Urząd Gminy Mściwojów 43, 59 - 407 Mściwojów, NIP 695-13-99-921, zwaną dalej w treści umowy "Gminą Mściwojów", reprezentowaną przez:

Zastępcę Wójta Gminy Mściwojów - Waldemara Dziędzioła

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Mściwojów - Zdzisława Sokołowskiego

o następującej treści:

a Panią/Panem ...............................

zam. ......................... , PESEL ...........

NIP .................

zwaną/zwanym dalej "Dotowanym"

o następującej treści:

§ 1. 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest uchwała nr ..... Rady Gminy Mściwojów
z dnia...... w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów oraz wniosek
o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów.

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest pokrycie przez Gminę Mściwojów kosztów unieszkodliwiania odpadów azbestowo - cementowych znajdujących się na nieruchomości stanowiącej własność Dotowanego, oznaczonej nr geodezyjnym......, położonej w obrębie ..............w gminie  Mściwojów, zgodnie z wnioskiem Dotowanego w przypadku otrzymania dofinansowania na w.w. przedsięwzięcie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

2. Otrzymujący dofinansowanie oświadcza, że jest właścicielem / użytkownikiem wieczystym /

współwłaścicielem / współużytkownikiem / posiadaczem w/w nieruchomości, posiada zgodę właściciela na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane, posiada zgodę współwłaścicieli, współużytkowników na

zawarcie niniejszej umowy*.

§ 3. 

1. Gmina Mściwojów zobowiązuje się do udzielenia dotacji w formie pokrycia w całości kosztów demontażu pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo - cementowych / odebrania płyt azbestowo - cementowych z miejsc tymczasowego składowania * o wartości ............. bezpośrednio wykonawcy tych robót na podstawie umowy zawartej przez Gminę Mściwojów z wykonawcą w dniu ...... .

2. Dotacja na realizację robót opisanych w ust. 1 zostanie udzielona ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na podstawie umowy dotacji Nr ..............z dnia .... 2014 r. na zadanie pod nazwą: ""Demonta ż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie wyrobów zawieraj ą cych azbest z terenu Gminy M ś ciwojów", w której w załączniku nr .., w poz. ......... zostały one ujęte .

3. Termin realizacji przedsięwzięcia określonego w § 2 zostanie określony przez Gminę Mściwojów
po otrzymaniu dotacji i wyborze wykonawcy zadania.

§ 4. 

Przyznana dotacja stanowi / nie stanowi* pomoc de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. o pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.)zgodnie ze złożonym przez Dotowanego w dniu .................... oświadczeniem wnioskodawcy o pomocy de minimis.

§ 5. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§ 6. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Gmina Mściwojów                                                                                                                  Dotowany

...........                                                                                      ............

*niewłaściwe skreślić


 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL.262.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 czerwca 2014 r.

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Oświadczam, iż ........................................................................................................................ :

                                          (pełna nazwa)

* w okresie w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyskał/a pomocy publicznej de minimis.

* w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskał/a pomoc publiczną de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelę**):

 Lp.

 Podmiot udzielający pomocy

 Podstawa prawna otrzymanej pomocy

 Dzień udzielenia pomocy
(dzień-miesiąc-rok)

 Wartość pomocy brutto

 w PLN

 w EUR

....

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Łączna wartość
de minimis

  

  

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                                                                                        ...........

                                                                                                                                        (podpis )

* - należy zakreślić właściwą odpowiedź.

** - wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.


 

 

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) do zadań własnych gminy należy m.in. finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 8 i 21 w/w ustawy.

           Finansowanie lub dofinansowanie przez gminę kosztów inwestycji służących ochronie środowiska, ponoszonych przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności: osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne i przedsiębiorców, a także jednostki sektora finansów publicznych, będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na zasadach udzielania dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
> (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), zostało dopuszczone przepisami ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm).

           Przepis art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
> (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) stanowi, iż zasady udzielania dotacji celowej, o której mowa powyżej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa odpowiednio rada gminy w drodze uchwały.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.

Projekt uchwały został dostarczony dnia 03.06.2014 r. Prezesowi Urzędu Konkurencji i Konsumentów, w ustawowym terminie wniósł on zastrzeżenia, które zostały uwzględnione w projekcie uchwały.


Niniejsza uchwała określa zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Mściwojów
na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
Jej podjęcie pozwoli na realizację zadań wynikających z przyjętego w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów "Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032" w zakresie usuwania wyrobów azbestowych.

           Reasumując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.

 

 

 

 

 Wójt Gminy


Mariusz Foryś