W sprawie:
zapewnienia bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości

Data zarządzenia:
2014-09-03

Numer zarządzenia:
0050.80.2014

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-09-03


 

Zarządzenie Nr 0050.80.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.)) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) w związku z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast(Dz. U. z 2014 r. poz.1134) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 

Zapewnia się na terenie Gminy Mściwojów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie:

1. Urzędowych obwieszczeń wyborczych:

- tablice i słupy ogłoszeń zlokalizowane w sołectwach gminy Mściwojów.

2. Plakatów wyborczych komitetów wyborczych:

- tablice i słupy ogłoszeń zlokalizowane w sołectwach.

3. Urządzeń (tymczasowych) ustawianych przez komitety wyborcze we własnym zakresie, na których komitet będzie zamieszczał plakaty swoich kandydatów:

1) w miejscowości Snowidza wokół świetlicy wiejskiej w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

2) w miejscowości Godziszowa wokół świetlicy wiejskiej w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

3) w miejscowości Marcinowice wokół świetlicy wiejskiej w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

4) w miejscowości Targoszyn przed budynkiem świetlicy wiejskiej w odległości 0,5 m od budynku;

5) w miejscowości Mściwojów plac przed budynkami gospodarczymi (stodołami) w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku;

6) w miejscowości Zimnik wokół świetlicy wiejskiej w odległości od 0,5 m do 1,5 m od budynku.

§ 2. 

Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3. 

Plakaty i hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na koszt obowiązanych.

§ 4. 

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, a także poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów www.bip.msciwojow.pl .

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                      

 

 

 

 Wójt Gminy


Mariusz Foryś