OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Mściwojów

o przystąpieniu do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów na lata 2014 - 2017 i do 2020 roku.

 

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2011.94.551 późn. zm.)

Wójt Gminy Mściwojów ogłasza o przystąpieniu do opracowania - Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów na lata 2014 - 2017 i do 2020 roku.

 

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w ankiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

- redukcji emisji gazów cieplarnianych ;

- zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

- redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno- energetycznej Unii Europejskiej są:

. redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,

. zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% w ogólnym zużyciu energii,

. redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej,

 

Celem tworzenia PNG jest również poprawa jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Działania zawarte w planie powinny być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu).

II. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planem działań niskoemisyjnych na obszarze gminy będą miały możliwość zapoznania się z projektem dokumentu po jego wstępnym opracowaniu w Urzędzie Gminy Mściwojów, co będzie przedmiotem następnego ogłoszenia.

III. Osoby i jednostki organizacyjne na obszarze gminy zainteresowane planem działań niskoemisyjnych, mają możliwość składania uwag i wniosków do Planu gospodarki niskoemisyjnej.

IV. Składanie uwag i wniosków należy dokonywać w formie pisemnej w terminie do 27 października 2014 roku do Urzędu Gminy w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 43, ug@msciwojow.pl.

V. Rada Gminy uchwala Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z WPF, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia Planu gospodarki niskoemisyjnej do publicznego wglądu.

 

Mariusz Foryś

Wójt Gminy Mściwojów