W sprawie:
nieodpłatnego nabycia udziału w nieruchomości

Data zarządzenia:
2014-09-24

Numer zarządzenia:
0050.87.2014

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-09-24


 Zarządzenie Nr 0050.87.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia udziału w nieruchomości

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst - Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z § 3 i § 5 ust.1 uchwały Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmienionej uchwałami: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Nr XXXVI.228.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. zarządzam co następuje:

 

§ 1. 

Postanawia się nabyć do gminnego zasobu nieruchomości z przeznaczeniem na cele komunalne własność udziału w wysokości 1/2 w zabudowanej nieruchomości położonej w granicach działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 57/2 o powierzchni 0,0063m2, obręb Drzymałowice, gmina Mściwojów, dla której w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta nr LE1J/00006820/0.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Wójt Gminy


Mariusz Foryś