W sprawie:
ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Data zarządzenia:
2014-10-15

Numer zarządzenia:
0050.94.2014

Podjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2014-10-15


 Zarządzenie Nr 0050.94.2014
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 15 października 2014 r.

 

w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.

Na podstawie art. 5a ust 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uchwały nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 03 listopada 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych projektu Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zwane dalej konsultacjami.

2. Projekt Rocznego programu współpracy stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

3. Termin konsultacji ustala się w dniach od 16.10.2014 r. do 28.10.2014 roku.

§ 2. 

1. Projekt poddaje się pod konsultacje społeczne poprzez publikację na stronie www.msciwojow.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.msiwojow.pl oraz zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

2. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy na 2015 rok są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mściwojów.

3. Przyjmuje się pisemną formę konsultacji z użyciem wzoru formularza zgłaszania propozycji zmian, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. 

Sprawozdanie z konsultacji zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Wójt Gminy


Mariusz Foryś

 


 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.94.2014
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 15 października 2014 r.  PROJEKT

PROJEKT

UCHWAŁA Nr ....................
Rady Gminy Mściwojów
z dnia.......................... 2014 roku
w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.594. z późn. zm.) w związku z art. 5a ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015, zwany dalej Programem.

§ 2. 

1. Program obejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz Gminy Mściwojów i jej mieszkańców.

2. Program określa:

1) cel główny i cele szczegółowe programu;

2) zasady współpracy;

3) zakres przedmiotowy;

4) formy współpracy;

5) priorytetowe zadania publiczne;

6) okres realizacji programu;

7) sposób realizacji programu;

8) wysokość środków przeznaczanych na realizację programu;

9) sposób oceny realizacji programu;

10) informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji;

11) tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w

otwartych konkursach ofert.

3. Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. z 2010r. Dz. U. nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) podmiotach P rogramu - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Mściwojów oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy,

3) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Mściwojów,

4) wójcie - należy przez to rozumieć Wójta Gminy Mściwojów,

5) radzie - należy przez to rozumieć Radę Gminy Mściwojów,

6) urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy Mściwojów,

7) otwartym konkursie ofert - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11, ust. 2 i art.13 ustawy,

8) komisji konkursowej - należy przez to rozumieć komisję powołaną przez wójta gminy, w celu opiniowania ofert złożonych przez podmioty programu, w ramach ogłaszanych przez gminę otwartych konkursów ofert i w trybie pozakonkursowym,

§ 3. 

CELE PROGRAMU

1. Celem głównym programu jest określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielania przez Gminę wsparcia organizacjom pozarządowym.

2. Celami szczegółowymi programu są:

1) budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspomaganie rozwoju aktywności społeczności lokalnej;

2) umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną;

3) zwiększanie aktywności społecznej mieszkańców gminy i ich udziału w rozwiązywaniu lokalnych problemów;

4) integracja podmiotów realizujących inicjatywy w sferze zadań publicznych;

5) podnoszenie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych;

6) poprawa jakości życia mieszkańców gminy poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych.

§ 4. 

ZASADY WSPÓŁPRACY

Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności:

1) pomocniczości, co oznacza, że Gmina Mściwojów powierza podmiotom Programu realizację zadań własnych, a podmioty Programu zapewniają jego wykonanie w sposób ekonomiczny, profesjonalny i terminowy;

2) suwerenności stron, co oznacza, iż współpracujące strony samodzielnie i w sposób niezależny podejmują działania w zakresie współpracy;

3) partnerstwa, co oznacza, iż współpraca realizowana jest w zakresie: uczestnictwa podmiotów programu w rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców Gminy, sugerowaniu zakresu współpracy;

4) efektywności, co polega na wspólnym dążeniu Gminy Mściwojów i podmiotów programu do osiągania najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych;

5) uczciwej konkurencji, co oznacza konkurencję zgodną z uczciwymi zwyczajami i prawem w dziedzinie współpracy w zakresie określonym ustawą;

6) jawności, która urzeczywistniana jest poprzez udostępnianie przez Gminę Mściwojów współpracującym z nią podmiotom programu informacji o celach, kosztach i efektach współpracy, a także środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy na współpracę z podmiotami programu oraz kryteriach i sposobie oceny projektów. Zasada jawności obliguje podmioty programu do udostępniania Gminie danych dotyczących struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz sytuacji finansowej.

§ 5. 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

Przedmiotem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest realizacja zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

§ 6. 

FORMY WSPÓŁPRACY

1. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami ma charakter finansowy i pozafinansowy.

2. Do współpracy o charakterze finansowym należy:

1) zlecanie realizacji zadań publicznych, które może przybierać jedną z następujących form:

a) powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

b) wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

2) zlecanie realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy;

3) zakup usług dotyczących realizacji zadań własnych gminy na zasadach i w trybie określonych w przepisach o zamówieniach publicznych;

4) zadania publiczne mogą być realizowane wspólnie przez Gminę Mściwojów oraz organizacje pozarządowe w wyniku inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w rozdziale 2a ustawy;

5) dofinansowanie wkładu własnego organizacji do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych, a służące realizacji  zadań publicznych Gminy;

6) udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy, na realizację działań w sferze zadań publicznych.

3. Zarówno w przypadku uczestnictwa w otwartym konkursie ofert, jak i składania oferty w trybie art. 19a ustawy oraz z własnej inicjatywy organizacje pozarządowe zobowiązane są do złożenia oferty na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

4. Formy współpracy pozafinansowej:

a) o charakterze informacyjnym;

. konsultowanie z podmiotami programu, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

. udzielanie informacji o istnieniu innych źródeł finansowania, zwłaszcza pochodzących z sektora prywatnego, funduszy celowych i prywatnych fundacji,

. prowadzenie i aktualizacja wykazu organizacji pozarządowych i innych podmiotów na stronach internetowych Urzędu,

b) o charakterze promocyjnym;

. promocja działalności podmiotów programu poprzez publikację informacji na temat ich działalności na stronie internetowej urzędu,

. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł,

. przekazywanie gminnych materiałów promocyjnych podmiotom Programu.

c) o charakterze organizacyjnym;

. realizację wspólnych projektów i inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej, szczególnie z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, edukacji, ekologii oraz pomocy społecznej.

§ 7. 

PRIORYTETY WSPÓŁPRACY

1. Za priorytetowe zadania w 2015 roku, które mogą być realizowane wspólnie z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, uznaje się następujące dziedziny:

1) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji;

2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

3) turystyka i krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;

4) nauka, edukacja, oświata i wychowanie;

5) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

6) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;

7) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

8) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

9) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

10) porządku i bezpieczeństwa publicznego.

2. Wójt Gminy Mściwojów może, na wniosek podmiotu Programu, rozszerzyć listę zadań realizowanych w roku 2015, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy Mściwojów oraz uzgodnieniu z organizacjami.

§ 8. 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

Program będzie realizowany w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 9. 

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

1. Program realizowany będzie we współpracy z podmiotami Programu.

2. Program będzie realizowany przez:

a) zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom Programu,

b) organizowanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze pożytku publicznego,

c) konsultowanie z podmiotami Programu projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów,

d) tworzenie wspólnych zespołów opiniodawczo-doradczych,

e)  udzielanie pomocy merytorycznej podmiotom Programu przez pracowników Urzędu,

f) udział Gminy Mściwojów w inicjatywach publicznych,

g) gromadzenie i publikowanie informacji niezbędnych do działalności podmiotów Programu,

h) rekomendowanie działań i projektów realizowanych przez pomioty Programu.

§ 10. 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Środki przeznaczone na realizację Programu w roku budżetowym 2015 planuje się w wysokości 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych).

§ 11. 

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

W zakresie oceny współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi stosowane będą następujące wskaźniki:

a) liczby organizacji pozarządowych podejmujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności,

b) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy),

c) wielkość wkładu własnego organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych, w tym wkład pracy społecznej,

d) liczby osób, które były adresatami różnych działań publicznych,

e) łącznej wysokości środków finansowych i pozafinansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe w realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców,

f) wysokości dofinansowania uzyskanego ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych.

§ 12. 

Wójt Gminy Mściwojów przedłoży Radzie Gminy w terminie do 30 kwietnia 2016 roku sprawozdanie z realizacji programu.

§ 13. 

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

Sposób tworzenia programu:

1) opracowanie projektu Programu;

2) przygotowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok,

3) przeprowadzenie z podmiotami Programu konsultacji projektu Programu, zgodnie z podjętą uchwałą Nr XLIII/271/2010 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku  publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010 r., Nr 246, poz. 4159) oraz uchwałą nr IV/13/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 26 stycznia 2011r. zmieniającą uchwałę Nr XLIII/271/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2011r. Nr 38, poz. 502).

4) skierowanie projektu Programu do Rady Gminy,

5) przyjęcie przez Radę Gminy uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

§ 14. 

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

1. Wójt ogłaszając otwarty konkurs ofert powołuje komisję konkursową, w celu opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie.

2. Komisja obraduje w Urzędzie Gminy Mściwojów na posiedzeniach  zamkniętych.

3. Posiedzenia komisji prowadzi Przewodniczący wskazany przez Wójta Gminy Mściwojów. W przypadku nieobecności Przewodniczącego wyznaczony przez niego członek komisji.

4. Konkurs jest przeprowadzany, gdy wpłynie co najmniej jedna oferta.

5. Komisja kolegialnie zapoznaje się ze złożonymi na konkurs ofertami i dokonuje ich opinii.

6. Komisja w pierwszej kolejności sprawdza, czy złożone oferty spełniają wymogi formalne
i dokonuje stosownego wpisu na ofercie w miejscu - Adnotacje urzędowe.

7. Oferty zawierające braki formalne albo złożone po terminie będą odrzucane i nie będą opiniowane przez Komisję.

8. Każdy członek komisji przy ocenie merytorycznej oferty stosuje następujące kryteria
i skalę ocen:

a) możliwość realizacji zadania publicznego -  skala ocen: 0-5 pkt,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania - skala ocen: 0-5 pkt,

c) jakość wykonania proponowanego zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie publiczne  - skala ocen: 0-5 pkt,

d) planowany przez oferenta udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, w przypadku wspierania realizacji zadania - skala ocen: 1 procent środków własnych = 0,1 pkt,

e) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenie wolontariuszy
i pracę społeczną członków - skala ocen: 0-5 pkt,

f) realizacja zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadanie publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność
i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków - skala ocen:
0-5 pkt.

9. Komisja ocenia oferty wpisując liczbę przyznanych punktów w tabeli oceny merytorycznej oferty, według Załącznika Nr 1 do uchwały. W przypadku oceny, o której mowa w pkt 9 lit. d) wpisuje się w rubrykę "Ilość przyznanych punktów" ocenę wynikającą z pomnożenia środków własnych wyrażonych w procentach przez 0,1 pkt.

10. Ocena końcowa danej oferty jest sumą wystawionych ocen przez każdego członka komisji.

11. Ocena końcowa danej oferty, obliczona jest z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

12. Z prac komisji sporządza się protokół końcowy, który podpisują członkowie komisji, uczestniczący w pracach komisji.

13. W przypadku odbycia się kilku posiedzeń komisji w ramach jednego konkursu ofert, sporządza się jeden protokół końcowy uwzględniający przebieg wszystkich posiedzeń.

14. W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty na to samo zadanie, tworzy się listę wyników konkursu ofert, porządkując oferty według uzyskanych ocen końcowych - od najwyższej do najniższej, którą dołącza  się do protokołu końcowego komisji.

15. Protokół końcowy zawierający opinię komisji, przedkładany jest Wójtowi Gminy Mściwojów.

16. Wójt na podstawie protokołu końcowego podejmuje decyzję
o przyjęciu oferty do realizacji oraz przeznaczeniu i wysokości dotacji, której kwota nie może być większa niż wskazana w treści ogłoszenia.

17. Wójt na podstawie przeprowadzonego postępowania konkursowego może podjąć decyzję o przyznaniu dotacji więcej niż jednemu oferentowi w ramach danego zadania.

18. Wyniki otwartego konkursu ofert, wraz z informacją o nazwie oferenta, nazwie zadania publicznego i wysokości przyznanych środków publicznych, zamieszcza się:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mściwojów;

b ) w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów,

c) na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 15. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.94.2014
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 15 października 2014 r.

 

 FORMULARZ ZGŁOSZENIA
PROPOZYCJI ZMIAN DO PROJEKTU
Rocznego Programu współpracy Gminy Mściwojów z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
na rok 2015.

 DANE PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO PROPOZYCJE

 Nazwa organizacji lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3

 

 Imię i nazwisko osoby zgłaszającej/status zgłaszającego w organizacji

 

 Dane teleadresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail)
 

 UWAGI DO PROJEKTU "ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2015 ROK"

 Cel główny i cele szczegółowe programu
 

  

 Zasady współpracy
 

  

 Zakres przedmiotowy
 

  

 Formy współpracy
 

  

 Priorytetowe zadania publiczne
 

  

 Okres realizacji programu
 

  

 Sposób realizacji programu
 

  

 Wysokość środków
 

  

 Sposób oceny realizacji programu
 

  

 Informacje o sposobie tworzenia programu oraz przebiegu konsultacji
 

  

 Tryb powoływania i zasady działania komisji
konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

  

 Inne uwagi