W sprawie:
zezwolenia na obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-07-18

Numer uchwały:
XLI.265.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-07-18


Uchwała Nr XLI.265.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie zezwolenia na obciążenia hipoteką umowną nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz.594 z późn.zm.) i art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz.518 z późn.zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

Zezwala się na obciążenie hipoteką umowną zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów, położonej w granicach działki nr 372, obręb Mściwojów o pow.0,0205 ha, dla której w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Złotoryi z siedzibą w Jaworze prowadzona jest księga wieczysta Nr LE1J/00021191/2 na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, z tytułu zaciągnięcia pożyczki przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Mściwojowie do maksymalnej kwoty zabezpieczenia spłaty kapitału i odsetek w wysokości 297.750,00 zł  na okres 10 lat tj. na lata 2016 - 2026.

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Zdrowia w Mściwojowie" w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 51 500,00 zł oraz pożyczki na zachowanie płynności finansowej w kwocie 147 000,00 zł, stanowiącej łączną kwotę pożyczki w wysokości 198 500,00 zł, Gminny Ośrodek Zdrowia zwrócił się z wnioskiem o pomoc w zabezpieczeniu spłaty przedmiotowej pożyczki w drodze ustanowienia hipoteki na nieruchomości będącej własnością tutejszej Gminy. Wysokość udzielanego zabezpieczenia w wysokości 297.750,00 zł stanowi maksymalną kwotę poręczenia spłaty kapitału i odsetek, liczoną jako 150% wysokości udzielanej pożyczki.

Biorąc zatem pod uwagę powyższe okoliczności, podjęcie niniejszej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.