W sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2025

Data uchwały:

2014-08-20

Numer uchwały:
XLII.266.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-08-20


Uchwała Nr XLII.266.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Mściwojów postanawia:

§ 1. 

 

W uchwale Nr XXXIV.212.2013 Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2021, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII.235.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. i uchwałą Nr XLI.263.2014 z dnia 18 lipca 2014 r., wprowadza się zmiany w taki sposób, że dotychczasowe załączniki Nr 1 i 2 otrzymują nowe brzmienie jak załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. W związku z planowanym zaciągnięciem pożyczek i określeniem terminu ich spłaty na 2025 rok rozszerza się prognozę do 2025 r.

 

§ 2. 

Objaśnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mściwojów na lata 2014-2025, stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska