W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:

2014-08-20

Numer uchwały:
XLII.267.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-08-20


Uchwała Nr XLII.267.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 9.088,00 zł do kwoty 22.429.497,00 zł w tym dochody bieżące 11.653.727,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2.112.576,00 zł do kwoty 23.956.776,00 zł w tym wydatki bieżące 11.643.288,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 

3. Zwiększa się wydatki inwestycyjne gminy o kwotę 2.105.748,00 zł do kwoty 12.313.488,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

 Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 2.103.488,00 zł do kwoty 2.449.803,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 

 

§ 3. 

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.527.279,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

 

§ 4. 

W uchwale nr XXXIV.213.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mściwojów na rok 2014 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 6 dodaje się pkt 3 i 4 o treści:

"3)  spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 271.936,00 zł.

4) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.527.279,00 zł".

2. W § 13 dodaje się pkt 5 i 6 o treści:

"5)  zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 271.936,00 zł.

6) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.527.279,00 zł".

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII.267.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zwiększenie planu dochodów gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 1 130 335,00

 4 800,00

 1 135 135,00

  

 60095

  

 Pozostała działalność

 0,00

 4 800,00

 4 800,00

  

  

 0970

 Wpływy z różnych dochodów

 0,00

 4 800,00

 4 800,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 38 870,00

 1 928,00

 40 798,00

  

 75011

  

 Urzędy wojewódzkie

 33 170,00

 828,00

 33 998,00

  

  

 2010

 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

 33 170,00

 828,00

 33 998,00

  

 75023

  

 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

 5 500,00

 1 000,00

 6 500,00

  

  

 0690

 Wpływy z różnych opłat

 4 000,00

 1 000,00

 5 000,00

  

 75095

  

 Pozostała działalność

 200,00

 100,00

 300,00

  

  

 0960

 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

 200,00

 100,00

 300,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 226 035,00

 1 000,00

 227 035,00

  

 80104

  

 Przedszkola 

 24 047,00

 1 000,00

 25 047,00

  

  

 2310

 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

 2 000,00

 1 000,00

 3 000,00

 900

  

  

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 2 741 547,00

 1 360,00

 2 742 907,00

  

 90095

  

 Pozostała działalność

 1 324 067,00

 1 360,00

 1 325 427,00

  

  

 0870

 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

 0,00

 1 360,00

 1 360,00

 Razem:

 22 420 409,00

 9 088,00

 22 429 497,00

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII.267.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 1 900 355,00

 - 10 000,00

 1 890 355,00

  

 60014

  

 Drogi publiczne powiatowe

 581 627,00

 - 10 000,00

 571 627,00

  

  

 6059

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 215 292,00

 - 10 000,00

 205 292,00

 750

  

  

 Administracja publiczna

 2 198 150,00

 828,00

 2 198 978,00

  

 75011

  

 Urzędy wojewódzkie

 33 170,00

 828,00

 33 998,00

  

  

 4010

 Wynagrodzenia osobowe pracowników

 28 200,00

 704,00

 28 904,00

  

  

 4110

 Składki na ubezpieczenia społeczne

 4 280,00

 107,00

 4 387,00

  

  

 4120

 Składki na Fundusz Pracy

 690,00

 17,00

 707,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 4 522 757,00

 2 105 748,00

 6 628 505,00

  

 80195

  

 Pozostała działalność

 77 938,00

 2 105 748,00

 2 183 686,00

  

  

 6057

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 45 720,00

 1 789 669,00

 1 835 389,00

  

  

 6059

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 8 068,00

 316 079,00

 324 147,00

 921

  

  

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 829 885,00

 6 000,00

 835 885,00

  

 92195

  

 Pozostała działalność

 24 500,00

 6 000,00

 30 500,00

  

  

 4210

 Zakup materiałów i wyposażenia

 6 000,00

 3 000,00

 9 000,00

  

  

 4300

 Zakup usług pozostałych

 9 500,00

 3 000,00

 12 500,00

 926

  

  

 Kultura fizyczna

 593 280,00

 10 000,00

 603 280,00

  

 92695

  

 Pozostała działalność

 586 640,00

 10 000,00

 596 640,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 115 000,00

 10 000,00

 125 000,00

 Razem:

 21 844 200,00

 2 112 576,00

 23 956 776,00

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLII.267.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych gminy na 2014 r.

 Dział

 Rozdział

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 600

  

  

 Transport i łączność

 1 816 627,00

 - 10 000,00

 1 806 627,00

  

 60014

  

 Drogi publiczne powiatowe

 581 627,00

 - 10 000,00

 571 627,00

  

  

 6059

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 215 292,00

 - 10 000,00

 205 292,00

  

  

  

 Chodnik przy drodze powiatowej nr 2801D w Mściwojowie

 215 292,00

 - 10 000,00

 205 292,00

 801

  

  

 Oświata i wychowanie

 65 788,00

 2 105 748,00

 2 171 536,00

  

 80195

  

 Pozostała działalność

 56 788,00

 2 105 748,00

 2 162 536,00

  

  

 6057

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 45 720,00

 1 789 669,00

 1 835 389,00

  

  

  

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

 45 720,00

 1 789 669,00

 1 835 389,00

  

  

 6059

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 8 068,00

 316 079,00

 324 147,00

  

  

  

 Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Snowidzy oraz Publicznego Gimnazjum w Marcinowicach

 8 068,00

 316 079,00

 324 147,00

 926

  

  

 Kultura fizyczna

 550 940,00

 10 000,00

 560 940,00

  

 92695

  

 Pozostała działalność

 550 940,00

 10 000,00

 560 940,00

  

  

 6050

 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

 115 000,00

 10 000,00

 125 000,00

  

  

  

 Budowa placu zabaw we wsi Siekierzyce oraz przebudowa placu zabaw w Godziszowej

 65 000,00

 10 000,00

 75 000,00

 Razem

 10 207 740,00

 2 105 748,00

 12 313 488,00

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 


 

 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLII.267.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Zwiększenie przychodów gminy na 2014 r.

 

 Paragraf

 Treść

 Przed zmianą

 Zmiana

 Po zmianie

 903

 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

 346 315,00

 1 452 900,00

 1 799 215,00

 950

 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

 0,00

 650 588,00

 650 588,00

 Razem

 346 315,00

 2 103 488,00

 2 449 803,00

 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska