W sprawie:
przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

Data uchwały:

2014-08-20

Numer uchwały:
XLII.268.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-08-20


Uchwała Nr XLII.268.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 20 sierpnia 2014 r.

w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013)

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy w Mściwojowie uchwala, co następuje:

 

§ 1. 

1. Gmina Mściwojów przyjmuje środki finansowe do wysokości 23.800,00  (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset złotych) z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) - (Konkurs nr 2 /PO IiŚ/ 9.3/ 2013), które będą stanowić do 85% kosztów kwalifikowanych projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów".

2. Pozostałe środki finansowe w wysokości 4.200,00 na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zabezpiecza się ze środków własnych Gminy.

 

§ 2. 

Środki, o których mowa w § 1 zostaną przeznaczone na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

 

Uzasadnienie

W dniu 29.10.2013 roku przyjęto Uchwałę Nr XXXI.200.2013 Rady Gminy Mściwojów w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów, która stanowiła jeden z wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie do opracowania tego dokumentu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.

1. Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały: Obecnie wniosek o dofinansowanie został oceniony pozytywnie. Przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gmina zobowiązana jest dostarczyć niezbędne dokumenty. Jednym z nich jest niniejsza uchwała.

2. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym: Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika jedynie z zasad określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

3. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych: Podjęcie uchwały umożliwi podpisanie umowy o dofinansowanie na realizację Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów, którego posiadanie ułatwi możliwość pozyskiwania dalszych dofinansowań na realizację zadań dążących do zmniejszenia niskiej emisji i ochrony powietrza na terenie Gminy Mściwojów.

4. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały: Podjęcie uchwały pozwoli na przyjęcie dofinansowania w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych zadania z Funduszu Spójności, tj. do 23.800,00 zł.

5. Źródła finansowania: Całkowita wartość zadania wynosi: 28.000,00 zł., w tym: 85 % kosztów kwalifikowanych projektu, tj. 23.800,00 zł - Fundusz Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko; 15 % kosztów kwalifikowanych, tj. 4.200,00 zł - budżet Gminy Mściwojów.