W sprawie:
stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2014-12-01

Numer uchwały:
I.1.2014

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-01


Uchwała Nr I.1.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie stwierdzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy Mściwojów.

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.)  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania stwierdza się wybór radnej Gabrieli MĘCZYŃSKIEJ na Przewodniczącą Rady Gminy Mściwojów.

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. 

Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej gminy www.msciwojow.pl .

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska