W sprawie:
zmian budżetu gminy na 2014 r.

Data uchwały:
2014-12-01

Numer uchwały:
I.8.2014

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-01


Uchwała Nr I.8.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 1 grudnia 2014 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) i art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 19.290.321,00 zł w tym dochody bieżące 11.906.585,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 11.000,00 zł do kwoty 20.817.600,00 zł w tym wydatki bieżące 11.813.856,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska