W sprawie:
zmieniająca Uchwałę Nr XL.262.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-11-12

Numer uchwały:
XLIII.272.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego


Uchwała Nr XLIII.272.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 12 listopada 2014 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XL.262.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 400 a ust. 1 pkt 8 i 21, art. 403 ust. 2-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje;

 

§ 1. 

W Uchwale Rady Gminy Mściwojów NR XL.262.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyznawania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie
Gminy Mściwojów wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 4 pkt. 5) otrzymuje brzmienie "5) pozytywne rozpatrzenie wniosku jest podstawą do zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej pomiędzy dotującym a wnioskodawcą;";

2) W § 6 ust. 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: "a) oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, stanowiące załącznik nr 2";

3) Uchyla się Załącznik nr 2 "Umowa przyznania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest";

4) Uchyla się Załącznik nr 3 "Oświadczenie o pomocy de minimis"

5) Załącznik nr 2 "Umowa przyznania dofinansowania do usunięcia wyrobów zawierających azbest" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 

 Załącznik do Uchwały Nr XLIII.272.2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 12 listopada 2014 r.

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS
INFORMACJA O UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS

Oświadczam, iż ........................................................................................................................ :

                                          (pełna nazwa)

* w okresie w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych nie uzyskał/a pomocy de minimis.

* w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat budżetowych uzyskał/a pomoc de minimis w następującej wielkości (proszę wypełnić poniższą tabelę**):

 

Lp.

Podmiot udzielający pomocy

Podstawa prawna otrzymanej pomocy

Dzień udzielenia pomocy
(dzień-miesiąc-rok)

Wartość pomocy brutto

w PLN

w EUR

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łączna wartość de minimis

 

 

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym.

                                                                                                                                        ...........

                                                                                                                                        (podpis )

* - należy zakreślić właściwą odpowiedź.

** - wszelkie informacje zawarte w tabeli powinny być zgodnie z Zaświadczeniami o udzielonej pomocy de minimis, jakie Beneficjent Ostateczny otrzymał od podmiotów udzielających mu pomocy de minimis w okresie bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska