W sprawie:
zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-11-12

Numer uchwały:
XLIII.273.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-11-12 z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku


Uchwała Nr XLIII.273.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) i art. 24 ust.1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm. 1))  uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Mściwojów na okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mściwojów.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik do Uchwały Nr LXIII.273 .2014
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 12 listopada 2014 r.

Wysokość cen i stawek za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/
stawka
netto

Jednostka
miary

1.

2.

3.

4.

5.


1.


2.
 


Grupa taryfowa I


Grupa taryfowa II
 


cena za 1m3
dostarczonej wody

cena za 1m3
dostarczonej wody


3,42


3,42
 


zł/m3


zł/m3
 

Do w/wym. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Wysokość cen i stawek za odbiór i oczyszczanie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa
odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/
stawka
netto

Jednostka
miary

1.

2.

3.

4.

5.


1.


2.
 


Grupa taryfowa I

Grupa taryfowa  II
 


cena za 1m3
ścieków

cena  za 1 m3
ścieków


5,47


5,47


zł/m3


zł/m3

Do w/wym. cen zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenieGminy Mściwojów na okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do  dnia 31 stycznia 2015 r.

Aktualne opłaty dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów obowiązują do 31 grudnia 2014 r.

Na podst. art. 24 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie  przedłożył  Wójtowi Gminy w dniu 21 października 2014 r. wniosek o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mściwojów na okres od dnia 1 stycznia 2015 r.  do dnia 31 grudnia 2015 r. wraz ze szczegółowa kalkulacją cen i stawek opłat. wniosek został złożony w wymaganym terminie.

Taryfy dla zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków zostały opracowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej  zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 20 i art. 24 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pózn. zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r.   sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r.  Nr 127, poz. 886) .

W szczególności taryfy zawierają określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami rodzaje i wysokości cen i stawek opłat wynikające z rodzajów prowadzonej działalności i taryfowych grup odbiorców usług, a także warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe oraz warunki stosowania cen i stawek.

Ceny i stawki opłat określone przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w taryfach zostały skalkulowane na podstawie niezbędnych przychodów prowadzenia działalności zaplanowanych na okres obowiązywania taryfy.

Uwzględniając powyższe zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

 

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś

 

 1Zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513.