W sprawie:
dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:

2014-11-12

Numer uchwały:
XLIII.274.2014

Podjęta przez:
Rada Gminy Mściwojow

Uchwała wchodzi w życie:
2014-11-12 z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku


Uchwała Nr XLIII.274.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie dopłat dla odbiorców wody i dostawców ścieków na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie  art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się dopłatę w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. w kwocie 0,12 zł do ceny netto/za 1m3 wody sprzedanej dla odbiorców wody Grupy taryfowej I. 

 

§ 2. 

Ustala się dopłatę w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. w kwocie 0,20 zł do ceny netto za 1m3 ścieków odebranych od odbiorców Grupy taryfowej I. 

 

§ 3. 

Dopłata określona w § 1 i § 2 będzie sfinansowana z budżetu gminy. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2015 roku i podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy Mściwojów. 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 


[1]Zm. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2012 r. poz. 951 i 1513.