W sprawie:
określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2015

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
II.13.2014

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-29


Uchwała Nr II.13.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie określenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art.15 ust.3 pkt.1 i ust.6 oraz art.219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.[1]))) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się na rok 2015 stawki jednostkowe dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie w następującym zakresie i wysokości:

1) Całoroczna pielęgnacja 1 m2 powierzchni terenów zieleni (ich koszenie)  - 0,06 zł;

2) Równanie dróg gminnych za 1 m2 powierzchni  - 0,07 zł;

3) Sprzątanie przystanków za 1 m2 powierzchni  - 0,74 zł;

4) Odśnieżanie dróg gminnych  koparką CASE  za 1 m2 powierzchni  - 0,13 zł;

5) Odmulanie 1 mb rowów gminnych koparką CASE  - 7,08 zł.

 

§ 2. 

1. Kwotę należnej dotacji ustala się przy zastosowaniu stawki dotacji, o której mowa w § 1.

2. Dotacja przedmiotowa będą przekazywana z uwzględnieniem jednostkowych stawek dotacji, stosownie do przebiegu realizacji zadań dotowanych.

3. Ogólna kwota dotacji przedmiotowej na 2015 r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie nie może przekroczyć kwoty wynikającej z uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska


 


[1]Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.