W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Mściwojów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2014-12-29

Numer uchwały:
II.15.2014

Uchwała wchodzi w życie:
2014-12-29

DZ. URZ. WOJ. 2015.250


Uchwała Nr II.15.2014
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie powierzenia Gminie Mściwojów obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych, położonych na terenie Gminy Mściwojów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych (Dz. U. z 1933 r. Nr 39 poz. 311 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. 

Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Mściwojów w przedmiocie powierzenia Gminie Mściwojów obowiązku utrzymania grobów
i cmentarzy wojennych znajdujących się na jej terenie na zasadach określonych w porozumieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. 

W celu realizacji porozumienia Wojewoda Dolnośląski będzie przekazywał Gminie Mściwojów środki finansowe w wysokości określonej corocznie z budżetu Wojewody Dolnośląskiego.

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska