Mściwojów, dn. 12.03.2015r.

 

 OGŁOSZENIE

 

Wójta Gminy Mściwojów o wyłożeniu do publicznego wglądu "Aktualnego projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mściwojów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015 - 2030"

 

Na podstawie art. 19 ust. 6  ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm), Wójt Gminy Mściwojów zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania pn. "Aktualny projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Mściwojów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe".

Projekt założeń wyłożony będzie w dniach od 12 marca 2015r. r. do 03 kwietnia 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43, w godzinach od 7.00 do 15.00 (pokój nr 9).

Przedmiotowy projekt jest również dostępny w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mściwojów pod adresem: www.bip.msciwojow.pl  w zakładce "Ogłoszenia i komunikaty".

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi należy składać pisemnie w sekretariacie Urzędu Gminy Mściwojów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.04.2015r.

 

 

Wójt Gminy Mariusz Foryś