OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, poz. 1238, z 2014r. poz. 587, poz. 850,poz. 1101, poz.1133), zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Rady Gminy Mściwojów Nr XXXIX/256/14 z dnia  30 maja 2014r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionej zmiany planu.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz  stanowi aktualizację ustaleń wybranego obszaru  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz zatwierdzony uchwałą Nr IV/19/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007r.Z wnioskiem o zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Luboradz  wystąpił Wójt Gminy Mściwojów, po analizie wniosków złożonych do Urzędu Gminy Mściwojów.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu:

  • możliwość rozwojunowej zabudowy zagrodowej i gospodarczej w obrębie osiedla wiejskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie (poprzez poszerzenie zasięgu terenów możliwych do zabudowy zagrodowej),
  • ochronę wartości dziedzictwa kulturowego  wsi Luboradz,
  • zachowanie walorów ekonomicznych przestrzeni oraz wymagań ładu przestrzennego gminy Mściwojów,
  • pow. opracowania zmiany planu wynosi  - 1,9 ha.

Wójt Gminy Mariusz Foryś