Mściwojów,  dnia  20.03.2015 r.

OŚ.6220.1.2015

Obwieszczenie
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 20.03.2015 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów


Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 - tekst jednolity z późn. zm.), Wójt Gminy Mściwojów podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów".

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ww. ustawy w dniu 19.01.2015 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (uzupełnienie wniosku pismo znak: OŚ.6220.1.2015 z dnia 12 lutego 2015 r.) i do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z pismem w sprawie uzgodnienia odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w piśmie znak ZNS.9011.3.95.2015.DG z dnia 27.02.2015 r. wyraził opinię, że zachodzą okoliczności uzasadniające odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów". Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem znak WSI.410.32.2015.DK z dnia 17.03.2015 r. uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów". Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu ww. dokumentu wzięto pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, które zostały omówione w załączonym uzasadnieniu.

Opracowanie niniejszego Planu jest realizowane przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektu pn.: "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów", w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Informację o odstępstwie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów zamieszczono: na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mściwojów oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy  Mściwojów.

 

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś