OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MŚCIWOJÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r, poz. 1235 z późn. zm.),

zawiadamiam

o  wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwości zapoznania się z projektem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów w terminie od 22.04.2015r. do dnia 13.05.2015r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Mściwojowie, 59-407 Mściwojów 43  w godzinach od 7.00 do 15.00.

Jednocześnie zawiadamiam, że wnioski i uwagi do wyżej wymienionej dokumentacji można składać w wybranej formie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 maja 2015 roku:

  1. na piśmie na adres: Urząd Gminy Mściwojów, 59-407 Mściwojów 43.
  2. drogą elektroniczną, opatrzone tematem: "wyłożenie PGN" na adres: ug@msciwojow.pl
  3. osobiście do protokołu w budynku Urzędu Gminy Mściwojów, pokój nr 8  w godzinach pracy Urzędu.

Wniosek powinien zwierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Mściwojów.

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś