W sprawie:
zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.28.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-27


Uchwała Nr IV.28.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 9 lit. "h" i art. 40 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45 poz.236) oraz w związku z art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).  

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

W Statucie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXVI/186/09  Rady Gminy Mściwojów z dnia 02 kwietnia 2009 r. w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie - zwany dalej "Zakładem" utworzony został uchwałą Nr VII/37/99 Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie utworzenia zakładu budżetowego gospodarki komunalnej.";

2) §2. otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zakład działa pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie" i jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej funkcjonującą w formie samorządowego zakładu budżetowego.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Siedzibą Zakładu jest miejscowość Mściwojów.".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.   

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska