W sprawie:
określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.29.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-27
DZ. URZ. WOJ. 2015.1478
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 1478, data publikacji - 01.04.2015


Uchwała Nr IV.29.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mściwojów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a, art.40 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) w związku z art. 37 ust.3 i 4, art.43 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn.zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 1. 1. Uchwała określa zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, w zakresie nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz zasady zawierania przez strony umów, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

2. Przepisy niniejszej uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu na cele komunalne przez Gminę Mściwojów od osób prawnych i fizycznych prawa własności, użytkowania wieczystego gruntu, ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach oraz zamiany nieruchomości.

§ 2. W ramach gospodarowania nieruchomościami Gminy Mściwojów - w zakresie nie zastrzeżonym dla Rady Gminy Mściwojów w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz.518 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą oraz przepisach szczególnych lub w niniejszej uchwale - Wójt Gminy Mściwojów w szczególności:

1) dokonuje wyboru tytułu prawnego przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę;

2) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z uchwał Rady Gminy Mściwojów obowiązku przeprowadzenia przetargu;

3) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym;

4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne;

5) ustanawia ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mściwojów.

Rozdział 2.
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI I ODDAWANIE ICH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

§ 3. 1. Wójt Gminy Mściwojów dokonuje wyboru tytułu prawnego, na podstawie którego następuje przekazanie nieruchomości i ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej tego przekazania, uwzględniając przeznaczenie nieruchomości wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku ich braku, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów lub decyzji o warunkach zabudowy i w takim zakresie może:

1) przenosić własność nieruchomości w drodze umowy sprzedaży;

2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste;

3) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej;

4) wnosić własność nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego oraz inne prawa do nieruchomości, w tym prawo użytkowania oraz prawo dzierżawy, jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek handlowych, utworzonych przez Gminę Mściwojów lub do których Gmina Mściwojów przystąpiła.

2. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Wójta Gminy Mściwojów.

4. Warunki zbycia nieruchomości obwieszcza się w ogłoszeniu o przetargu, z przeprowadzonego przetargu sporządza się protokół, który stanowi podstawę do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.

5. Warunki zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej ustala się w rokowaniach przeprowadzonych z nabywcą; protokół z przeprowadzonych rokowań stanowi podstawę do zawarcia umowy.

6. W uzasadnionych przypadkach, Wójt Gminy Mściwojów kierując się położeniem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów lub decyzji o warunkach zabudowy lub innymi ważnymi względami może przeznaczyć ją do oddania w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to w szczególności gruntów:

1) niezabudowanych;

2) zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy,

3) kapitalnego remontu lub do rozbiórki;

4) zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.

7. Zawierając umowę o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste, określa się w jej treści okres użytkowania wieczystego w zależności od celu, na który nieruchomość gruntowa jest oddana w użytkowanie wieczyste, określa się również sposób korzystania z nieruchomości stosownie do art. 236 i art. 239 kodeksu cywilnego oraz w sytuacji, gdy sposób zagospodarowania nieruchomości gruntowej polega na jej zabudowie, zostaje określony przez terminy rozpoczęcia lub termin zakończenia zabudowy.

8. Oddając nieruchomości w użytkowanie wieczyste Wójt Gminy Mściwojów może zapewnić przeniesienie tego prawa na rzecz wieczystego użytkownika pod warunkiem dokonania zabudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy lub kapitalnego remontu w terminach określonych umową użytkowania wieczystego.

Rozdział 3.
NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI I PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH DO GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI

§ 4. 1. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Mściwojów na nabywanie do gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujących tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów, potrzeby zabudowy i rozwoju gminy, a także obowiązek wykonania zadań publicznych, jeżeli nieruchomości są niezbędne dla celów publicznych lub prawnych Gminy Mściwojów, a w szczególności:

1) ich nabycie związane jest z zamierzonymi inwestycjami, koniecznością realizacji zadań własnych i zleconych, tworzeniem gminnych zasobów mieszkaniowych, uregulowaniem stanów prawnych nieruchomości faktycznie zajętych przez Gminę Mściwojów;

2) ich nabycie skutkuje znaczącym zmniejszeniem lub zaspokojeniem wierzytelności Gminy Mściwojów wobec właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a egzekucja wierzytelności jest nieskuteczna;

3) ich nabycie wiąże się z osiągnięciem przez Gminę Mściwojów korzyści majątkowych;

4) ich nabycie przyczynia się lub powoduje powstanie zwartego kompleksu nieruchomości gruntowych, ułatwiając gospodarowanie nim zgodnie z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem;

5) ich nabycie następuje nieodpłatnie lub w drodze zamiany polepszającej gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości, albo służącej realizacji celu społeczno-gospodarczego Gminy Mściwojów w ramach zadań własnych gminy;

6) ich nabycie następuje w wyniku słusznych i prawnych roszczeń właścicieli nieruchomości określonych odrębnymi ustawami.

2. W zakresie określonym w ust. 1 wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Mściwojów na:

1) zawieranie umów kupna i zamiany nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego;

2) zawieranie umów dotyczących nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;

3) wykonywanie wynikającego z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami prawa pierwokupu.

3. Cena nabycia prawa własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego nie powinna przewyższać wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 4.
OBCIĄŻANIE NIERUCHOMOŚCI

§ 5. 1. Wyraża się zgodę na obciążanie przez Wójta Gminy Mściwojów nieruchomości stanowiących własność Gminy Mściwojów ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób fizycznych i osób prawnych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości mogą być w uzasadnionych gospodarczo i społecznie przypadkach obciążone służebnością na czas określony lub nieokreślony. Ustanowienie służebności nie może być sprzeczne z dyspozycją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego danej nieruchomości, a w przypadku jego braku studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mściwojów lub ostateczną decyzją o warunkach zabudowy. W szczególności Wójt Gminy Mściwojów może obciążyć służebnościami nieruchomości stanowiące własność Gminy Mściwojów, jeżeli jest to niezbędne dla:

1) zapewnienia dostępu do nieruchomości w związku z podziałem nieruchomości lub przygotowania nieruchomości  do sprzedaży bądź oddania w użytkowanie wieczyste,

2) zapewnienia dostępu do istniejących lub projektowanych urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustanowienie służebności następuje za wynagrodzeniem. Wysokość wynagrodzenia określa umowa o ustanowienie służebności.

4. Hipoteka na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów może być ustanowiona jako zabezpieczenie zaciąganych przez Gminę Mściwojów pożyczek lub kredytów, zgodnie z uchwałą budżetową Gminy Mściwojów i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział 5.
PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI W NAJEM, DZIERŻAWĘ

§ 6. 1. Wójt Gminy Mściwojów może przekazywać nieruchomości stanowiące własność Gminy Mściwojów osobom prawnym, osobom fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej w najem, dzierżawę oraz udostępniać je na podstawie innych tytułów prawnych.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w drodze przetargu i umowy, a w przypadku przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym - w umowie zawieranej przez Wójta Gminy Mściwojów z osobami i jednostkami wymienionymi w ust.1.

3. Udostępniając nieruchomości, Wójt Gminy Mściwojów obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego  oraz określać czas trwania umów z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań Gminy Mściwojów obejmujących przekazywane nieruchomości.

4. W przypadku przekazania nieruchomości zabudowanych wymagających nakładów na adaptację, modernizację, remont czas trwania umów powinien być ustalony z uwzględnieniem wymaganej wielkości nakładów.

5. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca własność Gminy Mściwojów, następuje po przeprowadzeniu przetargu, z zastrzeżeniem postanowień ust.7 i 8. Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, przeprowadza się drugi przetarg, w którym cenę wywoławczą stawki czynszu Wójt Gminy Mściwojów może obniżyć.

6. Przetarg przeprowadza komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy Mściwojów.

7. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Mściwojów na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mściwojów, w przypadku:

1) nieruchomości przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe lub na realizację urządzeń infrastruktury technicznej albo innych celów publicznych, jeżeli te cele będą realizowane przez podmioty, dla których są to cele statutowe i których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową;

2) nieruchomości dzierżawionej na podstawie umowy zawartej co najmniej na 10 lat,  jeżeli nieruchomość ta została zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę;

3) zawarcia umowy najmu lub dzierżawy na rzecz innej jednostki samorządu terytorialnego;

4) przedłużenia na czas oznaczony do 3 lat czasu trwania poprzednio zawartych lub przedłużonych na czas oznaczony do 3 lat umów dzierżawy lub najmu, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

8. Wyraża się zgodę Wójtowi Gminy Mściwojów na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony w przypadku zajęcia pasa drogowego wewnętrznych dróg gminnych stanowiących własność Gminy Mściwojów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, a związanych w szczególności z prowadzeniem robót w pasie drogowym, umieszczaniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczaniem w pasie drogowym, obiektów budowlanych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, a także zajęciu pasa dróg wewnętrznych na prawach wyłączności w celach innych niż wyżej wymienione.

Rozdział 6.
PRZEKAZYWANIE NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM GMINY MŚCIWOJÓW NIEPOSIADAJĄCYM OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

§ 7. Nieruchomości stanowiące własność Gminy Mściwojów mogą być przez Wójta Gminy Mściwojów przekazywane jednostkom organizacyjnym Gminy Mściwojów nie posiadającym osobowości prawnej w trwały zarząd.

Rozdział 7.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/184/06 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mściwojów, zmieniona uchwałami Rady Gminy Mściwojów: Nr XIII/101/08 z dnia 29 lutego 2008 r., Nr XIX/141/08 z dnia 30 czerwca 2008 roku, Nr XXXVI.228.2014 z dnia 27 lutego 2014 r.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 10.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska