W sprawie:
zmiany uchwały Nr VII/30/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagradzania za inkaso

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.30.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-27
DZ. URZ. WOJ. 2015.1479
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 1479, data publikacji - 01.04.2015


Uchwała Nr IV.30.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/30/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagradzania za inkaso.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm., art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) art.6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.), art. 6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465 z późn. zm.) i art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.)

Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

W uchwale  Nr VII/30/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia zasad wynagradzania za inkaso § 2 otrzymuje  nowe brzmienie:

"§ 2. Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 są:

1) w sołectwie Barycz  -  sołtys  Agnieszka Glinda;
2) w sołectwie Godziszowa - sołtys Marek Chmiel;
3) w sołectwie Grzegorzów  - sołtys Genowefa Suchecka;
4) w sołectwie Luboradz - sołtys Dariusz Stradowski ;
5) w sołectwie Niedaszów - sołtys Marek Rajnert;
6) w sołectwie Siekierzyce - sołtys Eugenia Pasek;
7) w sołectwie Drzymałowie - sołtys Józef Fudali;
8) w sołectwie Marcinowice - sołtys  Mariusz Dębicki;
9) w sołectwie Mściwojów - sołtys Seweryn Mazur;
10) w sołectwie Snowidza - sołtys Henryk Adamus;
11) w sołectwie Targoszyn - sołtys  Halina Zych;
12) w sołectwie Zimnik sołtys - Zbigniew Łuniewski.".

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska