W sprawie:
regulaminu wieży widokowej w Mściwojowie

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.31.2015

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2015.1480
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 1480, data publikacji - 01.04.2015


Uchwała Nr IV.31.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie regulaminu wieży widokowej w Mściwojowie

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się regulamin korzystania z wieży widokowej w Mściwojowie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

Załącznik do Uchwały Nr IV.31.2015
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 27 marca 2015 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ W MŚCIWOJOWIE

1. Wieża widokowa - zwana dalej wieżą jest obiektem ogólnodostępnym.

2. Administratorem obiektu jest Urząd Gminy Mściwojów.

3. Wstęp na teren wieży jest bezpłatny.

4. Korzystanie z wieży  odbywa się na własną odpowiedzialność.

5. Z wieży mogą korzystać osoby pełnoletnie, a osoby które nie ukończyły 18 lat wyłącznie pod opieką osoby

pełnoletniej.

6. Jednorazowo na wieży może przebywać nie więcej niż 35 osób.

7. Wejście na wieżę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

8. Wieża czynna jest w następujących terminach:

1) w miesiącach:  kwiecień, maj i październik codziennie w godzinach od 8.00 do 19.00;

2) w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień codziennie od 8.00 do 21.00;

9. W miesiącach: listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec wieża jest zamknięta.

10. Podczas korzystania z wieży, w szczególności podczas wchodzenia i schodzenia z wieży zwiedzający

zobowiązani są zachować szczególną ostrożność.

11. Osoby korzystające z wieży muszą bezwzględnie zwracać uwagę na innych korzystających, w celu

wyeliminowania kolizji powodujących zagrożenie dla zdrowia i życia.

12. Na terenie wieży zabrania się :

1) wnoszenia alkoholu lub innych środków odurzających i ich spożywania;

2) przebywania na terenie wieży osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

3) palenia tytoniu;

4) używania otwartego ognia;

5) zrzucania  wszelkich przedmiotów oraz zaśmiecania wieży i jej otoczenia;

6) wspinania na lub po elementach wieży;

7) wprowadzania zwierząt na teren wieży.

13. O wszelkich aktach wandalizmu lub innych niebezpiecznych zdarzeniach mających miejsce na terenie

wieży należy poinformować odpowiednio:

1) pogotowie ratunkowe

2) straż pożarną

3) policję

4) Centrum Powiadamiania Ratunkowego

5) administratora obiektu

14. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych wieża nie będzie udostępniana dla       zwiedzających.