W sprawie:
ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Mściwojów jest organem prowadzącym

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.32.2015

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
DZ. URZ. WOJ. 2015.1481
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja148q, data publikacji - 01.04.2015


Uchwała Nr IV.32.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad i postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Mściwojów jest organem prowadzącym

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) art. 20c ust. 4 i 6, art.20e ust. 3 i 4 w związku art. 20zf  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)  - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwała określa:

1) zasady i kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do klas pierwszych w szkołach podstawowych i gimnazjum;

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów.

§ 2. 

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć publiczne przedszkole oraz oddziały przedszkolne funkcjonujące w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów,

2) szkole - należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazjum dla których Gmina Mściwojów jest organem prowadzącym,

3) rodzicach - należy przez to rozumieć rodziców/opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,

4) wniosku - należy przez to rozumieć wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, do klasy pierwszej w publicznej szkole podstawowej, do klasy pierwszej w gimnazjum gminnym - opracowanym na potrzeby rekrutacji przez dyrektora ww. placówki lub szkoły,

5) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum.

§ 3. 

Rekrutacja dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Mściwojów do przedszkola, odbywa się dwuetapowo. Etap pierwszy polega na przyjęciu w pierwszej kolejności dzieci realizujących obowiązek przedszkolny oraz dzieci spełniających kryteria ustawowe.

1. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzeniu pierwszego etapu rekrutacji o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się drugi etap rekrutacji, w którym o przyjęciu dziecka do przedszkola decydują kryteria dodatkowe, określone w § 4.

2. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola.

§ 4. 

Ustala się kryteria, liczbę punktów oraz rodzaje dokumentów potwierdzających spełnianie kryterium w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Mściwojów:

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

Dziecko, którego oboje rodzice pracują, prowadzą gospodarstwo rolne albo pozarolnicza działalność gospodarczą, wykonują parce na podstawie umowy cywilnoprawnej lub uczą się w systemie dziennym.

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

20

-zaświadczenie o zatrudnieniu od pracodawcy wydane przez osobę do tego upoważnioną lub

-oświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, wraz z aktualnym zaświadczeniem o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne lub

-oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego stanowiące załącznik nr 1 a do niniejszej uchwały, wraz z aktualnym zaświadczeniem z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz opłacaniu składek KRUS lub

- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki w systemie dziennym.

2.

Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty, lub prowadzenia działalności gospodarczej z tytułu zamieszkania na terenie Gminy Mściwojów w Urzędzie Skarbowym w Jaworze

10

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Jaworze o rozliczeniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych lub kserokopia potwierdzenia złożenia informacji podatkowej w Urzędzie Skarbowym w Jaworze za miniony rok

3.

Oboje rodzice pracują poza miejscem zamieszkania i ich dzieci wymagają wielogodzinnej opieki świetlicowej

Kryterium stosuje się również do pracującego/studiującego rodzica samotnie wychowującego dziecko.

6

- zaświadczenie z miejsca pracy rodziców o aktualnym zatrudnieniu, poświadczone podpisem i pieczęcią pracodawcy

4.

Dziecko posiada co najmniej jedno rodzeństwo korzystające z usług przedszkola,

5

- oświadczenie rodzica, że dziecko posiada rodzeństwo w tym samym przedszkolu lub szkole podstawowej, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

5.

Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwoje lub więcej dzieci

4

- oświadczenie rodzica o zgłoszeniu do tej samej placówki dwoje i więcej dzieci, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

6.

Deklarowany wymiar czasu pobytu dziecka w placówce 6 godzin i więcej

3

- oświadczenie, że rodzic deklaruje pobyt dziecka w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powyżej 6 godzin dziennie, stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5. 

W przypadku nie przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie któregokolwiek z kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

§ 6. 

1. 1. Do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie szkoły.

2. Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniającego następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria

Liczba punktów

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryterium

1.

W szkole obowiązek szkolny spełnia co najmniej jedno rodzeństwo dziecka

6

- oświadczenie rodzica, że dziecko posiada rodzeństwo w tej samej szkole, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

2.

Oboje rodzice pracują poza miejscem zamieszkania i ich dzieci wymagają opieki świetlicowej

4

- zaświadczenie z miejsca pracy rodziców o aktualnym zatrudnieniu, poświadczone podpisem i pieczęcią pracodawcy

3.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców w zapewnieniu należytej opieki

2

- oświadczenie o miejscu zamieszkania krewnych dziecka

3. O przyjęciu dziecka decyduje uzyskana liczba punktów rekrutacyjnych.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska