W sprawie:
ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.33.2015

Uchwała wchodzi w życie:
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.1482
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 1482, data publikacji - 01.04.2015


Uchwała Nr IV.33.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Mściwojów

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 8 i art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art.14 ust.5 pkt 1 lit.a i pkt 2 w związku z art.6 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 

W przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mściwojów zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 

1. Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w §1, ustala się opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

2. Opłata, o której mowa w ust.1, podlega waloryzacji na zasadach określony w ustawie o systemie oświaty.

3. Szczegółowe zasady korzystania z wychowania przedszkolnego oraz wnoszenia opłaty określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami (opiekunami prawnymi).

§ 3. 

1. Ustala się 50% ulgę w opłacie dla drugiego i kolejnych dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego.

2. Zwolnienie z ponoszenia opłaty przysługuje na:

1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialno-bytowej, w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r., poz. 182 z późn.zm.),

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2015 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska