W sprawie:
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

Data uchwały:
2015-03-27

Numer uchwały:
IV.34.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-03-27


Uchwała Nr IV.34.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmując wniosek Wójta Gminy Mściwojów przystępuje się do sporządzenia zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza" zatwierdzonego uchwałą Nr IV/16/07 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza.

§ 2. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawiono na mapie stanowiącej załączniki graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. Projekt planu zostanie sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:1000.

§ 3. Przedmiot i zakres opracowania odpowiadać będzie problematyce wyszczególnionej w art. 15 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mściwojów.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska