W sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Mściwojów

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
V.45.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-29
DZ. URZ. WOJ. 2015.2069
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 2069, data publikacji - 06.05.2015


Uchwała Nr V.45.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Mściwojów

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 i art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się regulamin korzystania z gminnych placów zabaw w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Regulamin, o którym mowa w § 1, podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie placów zabaw.

§ 3.  Tablica informacyjna powinna zawierać:

1) regulamin placu zabaw w formie tekstowej;

2) nr telefonu pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik do Uchwały Nr V.45.2015
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN GMINNEGO PLACU ZABAW

§ 1. Plac zabaw jest ogólnodostępnym terenem gminnym służącym zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci.

§ 2. Z urządzeń zabawowych zamontowanych na terenie placu zabaw mogą korzystać dzieci do lat 12.

§ 3.  Dzieci poniżej 7 roku życia mogą przebywać na terenie placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 4.  Korzystanie ze wszystkich urządzeń znajdujących się na placu zabaw powinno odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.

§ 5.  Na placu zabaw obowiązują następujące zakazy:

1) zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt;                

2) zakaz wchodzenia na dachy i górne elementy konstrukcyjne urządzeń;                                               

3) zakaz korzystania z urządzeń przez więcej niż jedną osobę na pojedynczym miejscu;                        

4) zakaz jazdy na rowerze, motorowerze, motorze, quadzie;                                                                                

5) zakaz spożywania alkoholu;                                           

6) zakaz palenia tytoniu;                                                     

7) zakaz niszczenia wyposażenia placu zabaw.                  

§ 6.  Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych należy zgłaszać do sołtysa sołectwa, na terenie którego zlokalizowany jest plac zabaw lub do Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 7.  W sytuacjach alarmowych należy kontaktować się telefonicznie z właściwymi służbami.