W sprawie:
wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich położonych w Gminie Mściwojów

Data uchwały:
2015-04-29

Numer uchwały:
V.46.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-04-29
DZ. URZ. WOJ. 2015.2070
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 2070, data publikacji - 06.05.2015


Uchwała Nr V.46.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 29 kwietnia 2015 r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z parków wiejskich położonych w Gminie Mściwojów

Na podstawie art.40 ust.2 pkt.4 i art 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.  Wprowadza się regulamin korzystania z parków wiejskich położonych w Gminie Mściwojów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Regulamin, o którym mowa w §1 podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie go na tablicach informacyjnych przy wejściu do parku.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik do Uchwały Nr V.46.2015
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN
KORZYSTANIA Z PARKÓW WIEJSKICH POŁOŻONYCH W GMINIE MŚCIWOJÓW

§ 1.  Teren parku służy wypoczynkowi oraz aktywnej rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.

§ 2.  Na terenie parków zabrania się:

1) zaśmiecania terenu;

2) niszczenia i uszkadzania roślinności oraz rozkopywania gruntu, a także deptania trawników;

3) niszczenia oraz przestawiania ławek, koszy i innych urządzeń parkowych;

4) spożywania napojów alkoholowych lub przebywania w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;

5) grillowania lub palenia ognisk poza miejscem do tego wyznaczonym;

6) zachowań zakłócających spokój, odpoczynek i bezpieczeństwo innych użytkowników parków;

7) wnoszenia i używania materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i szkodliwych substancji chemicznych;

8) parkowania i ruchu pojazdów silnikowych poza miejscem do tego wyznaczonym;

9) wprowadzania psów bez smyczy lub bez kagańca;

10) handlu i świadczenia usług bez zezwolenia zarządzającego parkiem;

11) umieszczania bez zgody zarządzającego parkiem tablic, reklam, napisów oraz ogłoszeń;

12) organizowania imprez bez zgody zarządzającego parkiem;

13) używania sprzętu nagłaśniającego bez zgody zarządzającego parkiem;

14) umieszczania elementów małej architektury, kontenerów i pojemników bez zgody zarządzającego parkiem.

§ 3.  Na terenie parków użytkownicy zobowiązani są do sprzątania odchodów pozostawionych przez ich zwierzęta.

§ 4.  Korzystający z parków nie mogą swoim zachowaniem uniemożliwiać lub ograniczać korzystania z urządzeń parków innym użytkownikom.