W sprawie:
uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Mściwojów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030"

Data uchwały:
2015-06-16

Numer uchwały:
VI.52.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-16


Uchwała Nr VI.52.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia gminy Mściwojów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030"

Na podstawie art.19 ust.8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.  Uchwala się "Założenia do planu zaopatrzenia gminy Mściwojów w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2015-2030", stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska