W sprawie:
przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2015-06-16

Numer uchwały:
VI.53.2015

Uchwała wchodzi w życie:
2015-06-16


Uchwała Nr VI.53.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 16 czerwca 2015 r.

w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów, opracowany w ramach projektu pn. "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Mściwojów", realizowanego zgodnie z umową POIS.09.03.00-00-323/13-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska