OGŁOSZENIE

 Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Rady Gminy Mściwojów NrIV.34.2015 z dnia z dnia 27 marca 2015r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Snowidza i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ma na celu:

  • dostosowanie istniejącej w jej obrębie infrastruktury komunalnej do współczesnych standardów cywilizacyjnych (bądź tworzenie takiej infrastruktury od podstaw),
  • możliwość rozwojunowej zabudowy mieszkaniowej  i usługowej w obrębie osiedla wiejskiego oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie (poprzez poszerzenie zasięgu terenów możliwych do zabudowy),
  • ochronę wartości dziedzictwa kulturowego  wsi Snowidza,
  • zachowanie walorów ekonomicznych przestrzeni oraz wymagań ładu przestrzennego gminy Mściwojów.

 

Plan rozwojowy i rewitalizacyjny będzie uwzględniać postanowienia "Planu Odnowy Miejscowości Snowidza na lata 2010 - 2020" zgodnie z uchwałą Nr XXIII/149/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 roku.

 

 

 

Wójt Gminy Mściwojów

 

Mariusz Foryś