OGŁOSZENIE 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U.  z 2015r. poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Rady Gminy Mściwojów NrXXVII/191/09 z dnia30  kwietnia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych  planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mściwojów  wsi Niedaszów i Siekierzyce - "Strefa aktywności gospodarczej i społecznej wzdłuż drogi nr 374" uchwałę Nr IV.36.2015  z dnia 27 marca 2015r.  zmieniającą uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Mściwojów  wsi Niedaszów i Siekierzyce - "Strefa aktywności gospodarczej i społecznej wzdłuż drogi nr 374" i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego planu.

Przedmiotem zmiany planu będzie:

  • aktywizacja terenówpołożonych atrakcyjne na szlakach komunikacyjnych wsie Siekierzyce i Targoszyn, które staną się  gospodarczym zapleczem Gminy Mściwojów,
  • dostosowanie istniejącej w jego obrębie infrastruktury komunalnej do współczesnych standardów cywilizacyjnych (bądź tworzenie takiej infrastruktury od podstaw),
  • możliwość rozwojunowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, usług komercyjnych, motoryzacyjnych, baz i składów  opartych na lokalnym  surowcu kamieniu.

 

Plan rozwojowy i rewitalizacyjny będzie uwzględniać postanowienia "Planu Odnowy Miejscowości Niedaszów na lata 2013 - 2021" zgodnie z uchwałą Nr XXV.163.2013 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 stycznia 2013 roku oraz "Planu Odnowy Miejscowości Siekierzyce na lata 2009 - 2016" zgodnie z uchwałą Nr XXV/182/09 Rady Gminy Mściwojów z dnia 25 lutego 2009 roku

 

Wójt Gminy Mściwojów

Mariusz Foryś