W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2015-12-11

Numer uchwały:
XI.66.2015

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016  r.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 5849, data publikacji - 16.12.2015


Uchwała Nr XI.66.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 5 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)  uchwala  się, co następuje:

§ 1.  Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Mściwojów:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,87 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior  i zbiorników sztucznych - 4,58 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,43 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) i położonych na terenach, dla których plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat,  a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3 zł od 1 m2 powierzchni,

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,83 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej, statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 6,34 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.  Dla nieruchomości lub ich części zajętych na potrzeby usług takich jak: fryzjerstwo, szewstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, kowalstwo, naprawa sprzętu rolniczego, wulkanizacja, ślusarstwo podatek od nieruchomości ustala się w wysokości 11,41 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

§ 3.  Zwalnia się od podatku od nieruchomości: budynki, budowle, grunty wykorzystywane na potrzeby: świadczenia usług celem zaspokojenia potrzeb mieszkańców gminy w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpożarowej, działalność  kulturalnej i sportowej, ochrony zdrowia, cmentarzy pod warunkiem, że w tych obiektach nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 5.  Traci moc uchwała Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2012r.Nr XXII/128/12  w sprawie określenia wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Dol.  z 2012 r., poz. 4712).

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016  r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska