W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w podatku od nieruchomości

Data uchwały:
2015-12-11

Numer uchwały:
XI.66.2015

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2016 r.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 5850, data publikacji - 16.12.2017


Uchwała Nr XI.67.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2016 roku

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art.  8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Roczna wysokość stawek podatku od środków transportowych wynosi:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  600,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.080,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.310,00 zł.

2) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.310,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.440,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.550,00 zł.

4) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton według stawek określonych w załączniku  nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.310,00 zł;

6) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.200,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.920,00 zł.

§ 2.  Dla pojazdów określonych w § 1 pkt. 1, 3, 5, 7 wyprodukowanych przed 1998 r. stawki podatku zwiększa się i określa się w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  710,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.200,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton  1.440,00 zł;

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.440,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie  1.550,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.680,00 zł;

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.440,00 zł;

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca 1.310,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 2.030,00 zł.

§ 3.  Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 3 ,5, 7 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 470,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 960,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.200,00 zł;

2) od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 1.200,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.310,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.440,00 zł;

3) od przyczep lub naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: 1.200,00 zł;

4) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniej niż 22 miejsca 1080,00 zł,

b) równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.800,00 zł.

§ 4.  Zwalnia się od podatku od środków transportowych środki transportowe służące celom ochrony przeciwpożarowej oraz służące dowozowi dzieci do szkół.

§ 5.  Traci moc Uchwała Nr XXII/129/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Dol. poz.4713).

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 01 stycznia 2016 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.67.2015
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,  w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita

(w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)                  z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

 

Dwie osie

12

13

1.310,00

1.440,00

13

14

1.440,00

1.550,00

14

15

1.550,00

1.680,00

15

 

1.680,00

1.800,00

 

Trzy osie

12

17

1.680,00

1.800,00

17

19

1.800,00

1.920,00

19

21

1.920,00

2.030,00

21

23

2.030,00

2.150,00

23

25

2.150,00

2.270,00

 

 

 

 

25

 

2.270,00

2.390,00

 

Cztery osie i więcej

12

25

2.150,00

2.270,00

25

27

2.270,00

2.390,00

27

29

2.390,00

2.500,00

29

31

2.500,00

2.760,00

31

 

2.760,00

2.930,00

 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.67.2015
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
(w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy
zawieszenia
osi jezdnych

 

Dwie osie

12

18

1.680,00

1.800,00

18

25

1.800,00

1.920,00

25

31

1.920,00

2.030,00

31

 

1.382,00

2.320,00

 

Trzy osie i więcej

12

40

2.030,00

2.150,00

40

 

2.640,00

3.000,00

 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.67.2015
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 11 grudnia 2015 r.

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/ przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Liczba osi
Stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne)              z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

Jedna oś

12

18

1.310,00

1.440,00

18

25

1.440,00

1.550,00

25

 

1.550,00

1.680,00

 

Dwie osie

12

28

1.310,00

1.440,00

28

33

1.440,00

1.550,00

33

38

1.550,00

1.680,00

38

 

1.920,00

2.030,00

 

Trzy osie i więcej

12

38

1.550,00

1.680,00

38

 

921,50

2.150,00