W sprawie:
określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

Data uchwały:
2015-12-11

Numer uchwały:
XI.68.2015

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 5851, data publikacji - 16.12.2015


Uchwała Nr XI.68.2015
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 11 grudnia 2015 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości,  podatku  rolnego i podatku leśnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515) i art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 849 z późn.zm.) oraz art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.  o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia  30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzory formularzy dla podatku od nieruchomości:

1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (załącznik Nr 1);

2) Deklaracja na podatek od nieruchomości (załącznik Nr 2).

2. Określa się wzory formularzy dla podatku rolnego:

1) Informacja w sprawie podatku rolnego (załącznik Nr 3);

2) Deklaracja na podatek rolny (załącznik Nr 4).

3. Określa się wzory formularzy dla podatku leśnego:

1) Informacja w sprawie podatku leśnego (załącznik Nr 5);

2) Deklaracja na podatek leśny (załącznik Nr 6).

§ 2.  Traci moc uchwała Nr XII/65/2011 Rady Gminy Mściwojów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie  określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (Dz. Urz.Woj. Dol. Nr 260, poz. 4891).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska