Mściwojów, dn. 13.04.2016r.

 OGŁOSZENIE

W SPRAWIE SPOTKANIA OTWARTEGO DOTYCZĄCEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY MŚCIWOJÓW

ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO PRAC ZWIĄZANYCH Z WYZNACZENIEM NA TERENIE GMINY MŚCIWOJÓW OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI

Wójt Gminy Mściwojów zaprasza wszystkich Mieszkańców, Sołtysów, Radnych, Przedsiębiorców do udziału w spotkaniu otwartym prezentującym plany dotyczące rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, które odbędzie się 20 kwietnia 2016 r. (środa) o godzinie 12:30 w sali narad Urzędu Gminy Mściwojów.

Spotkanie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej kolejności zostanie zaprezentowana tematyka rewitalizacji w odniesieniu do obowiązujących przepisów, zakres i przebieg planowanych prac oraz możliwości pozyskiwania środków finansowych na działania rewitalizacyjne. Druga część spotkania przebiegnie w formie dyskusji, podczas której będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji na zadane pytania.

Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015, poz. 1777), Wójt Gminy Mściwojów informuje o przystąpieniu do prac związanych z zebraniem danych niezbędnych do wyznaczenia na terenie Gminy Mściwojów obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Obszar zdegradowany, to obszar znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz występowania co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno - funkcjonalnych lub technicznych.

W chwili obecnej gromadzone są niezbędne dane i informacje służące przeprowadzeniu diagnozy weryfikującej, czy na terenie Gminy Mściwojów znajdują się obszary spełniające kryteria obszaru zdegradowanego i czy istnieją przesłanki do wyznaczenia obszaru rewitalizacji.

Przed wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Wójt Gminy Mściwojów przeprowadzi konsultacje społeczne projektu dokumentacji.

                                                                                                                            

Wójt Gminy

Mariusz Foryś