W sprawie:
powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Data zarządzenia:
2016-04-12

Numer zarządzenia:
0050.27.2016

Pdjęte przez:
Wójta Gminy Mściwojów

Zarządzenie wchodzi w życie:
2016-04-12


Zarządzenie Nr 0050.27.2016
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu

Na    podstawie    art.   8    ust.   3   ustawy   z   dnia   27   marca   2003   r.   o   planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w składzie:

1. Waldemar Dziędzioła - Przewodniczący
2. Andrzej Koch - Wiceprzewodniczący
3. Małgorzata Jakimowicz  - Członek
4. Gabriela Zając-Kowalczyk - Członek
5. Witold Jakóbczyk - Członek

§ 2. Ustalam regulamin organizacji i trybu działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Obsługę organizacyjno - techniczną komisji zapewnia pracownik Urzędu Gminy Mściwojów.

§ 4. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 24/2005 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz Zarządzenie nr 39/2010 Wójta Gminy Mściwojów z dnia 17 września 2010 r. zmieniające Zarządzenie nr 24/2005 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.27.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 12 kwietnia 2016 r.

 

Regulamin

Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mściwojowie

§ 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mściwojowie, zwanej dalej Komisją.

§ 2. Komisja jest organem doradczym Wójta Gminy Mściwojów w sprawach urbanistyki, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz architektury.

§ 3. 1. W skład Komisji wchodzi 5 osób powoływanych i odwoływanych przez Wójta Gminy, w tym pracownik Urzędu Gminy jako protokolant.

2.   Pozostałych członków powołuje się spośród osób o wykształceniu i przygotowaniu fachowym związanym bezpośrednio z teorią i praktyką planowania przestrzennego.

§ 4. 1. Komisja opiniuje projekty uchwał, zarządzeń, decyzji i innych dokumentów, związanych z urbanistyką, planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym i architekturą oraz doradza organom Gminy.

2.   Obowiązkowo zaopiniowaniu przez Komisję podlegają projekty:

-         uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia, uchwalenia lub zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,

-         uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia, uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

-         decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- analiz zmian w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych.

3.   Komisja opiniuje i wyraża stanowisko na temat uwag zgłoszonych do projektu studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.   Komisja opiniuje  projekty  dokumentów  i wyraża  stanowisko  na   wniosek  Wójta  i upoważnionych pracowników Urzędu Gminy, Rady Gminy lub jej komisji, a także z własnej inicjatywy.

5.   Komisja może z własnej inicjatywy kierować uwagi i propozycje do organów Gminy w sprawach dotyczących zakresu jej działania.

§ 5. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej przewodniczącego, który kieruje jej pracami.

2.   Komisja obraduje w siedzibie Urzędu  Gminy. Urząd  Gminy  zapewnia obsługę administracyjną i techniczną Komisji.

3.   W uzasadnionych przypadkach Komisja może dokonywać wizji w terenie lub obradować poza siedzibą Urzędu.

4.   Komisja może  obradować,  jeśli  obecnych  jest co  najmniej 3  członków  Komisji, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący.

5.   W razie nieobecności przewodniczącego zastępuje go wiceprzewodniczący.

§ 6. 1. Członkowie Komisji, niebędący pracownikami Urzędu Gminy otrzymują za udział w pracach komisji wynagrodzenie w wysokości 225,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych) za jedno posiedzenie oraz zwrot kosztów przejazdu, zgodnie z zasadami dotyczącymi zwrotu kosztów podróży służbowych pracowników samorządowych.

2.   Za przygotowanie opinii przez wyznaczonego przez Przewodniczącego Członka Komisji przysługuje wynagrodzenie w wysokości 225,00 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia pięć złotych)

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 będzie przysługiwało na podstawie podpisanej listy obecności.

§ 7. Z posiedzeń Komisji spisuje się protokół, dokumentujący przebieg obrad, w  szczególności wnioski, opinie,  uwagi  i  propozycje  Komisji.  Protokół   spisuje  jeden  z  członków  Komisji, wyznaczony przez Przewodniczącego.