Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 6 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Mściwojów w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów.
Dodatkowo Wójt Gminy Mściwojów, działając na podstawie art. 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie w sprawie zasad wyznaczania składu, powołania oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji są zasady wyznaczania składu, powołania oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.

Przedmiotem konsultacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, który znajdzie się w projekcie uchwały Rady Gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów oraz określenie zasad dotyczących wyznaczania składu, powoływania i działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów.

Konsultacje społeczne obu projektów uchwał będą prowadzone równocześnie w tych samych formach.
Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 25 maja do dnia 24 czerwca 2016 r. w formie:

1. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione propozycje wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Mściwojów, a także będzie możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu. Spotkanie odbędzie się w dniu 7 czerwca 2016 r. o godz. 12.00. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów;

2. Zbierania uwag ustnych  - uwagi można składać w okresie od dnia 25 maja 2016 r. do dnia 24 czerwca 2016 r. w Urzędzie Gminy w Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu Gminy;

3. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej lub formularzy zamieszczonych na stronie Gminy Mściwojów oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Formularze konsultacyjne oraz projekty uchwał wraz z załącznikami są dostępne:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej - www.bip.msciwojow.pl w zakładce "Konsultacje społeczne"

b) na stronie internetowej Gminy Mściwojów www.msciwojow.pl w zakładce "Dla mieszkańców" - "Rewitalizacja";

c) w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8).

Wypełnione formularze można dostarczyć:
1. drogą elektroniczną na adres: magdalena.kopec@msciwojow.pl
2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów
3. bezpośrednio do Urzędu Gminy  Mściwojów, Mściwojów 43, 59-407 Mściwojów (pokój nr 8), w godzinach pracy Urzędu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców i interesariuszy do udziału w konsultacjach.