W sprawie:
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów

Data uchwały:
2016-07-14

Numer uchwały:
XVIII.106.2016

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem przepisów uchwały:
1) §2 ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 5
2) § 15 ust. 1-6, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 3597, data publikacji - 14.07.2016


Uchwała Nr XVIII.106.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 4 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaworze  Rada Gminy Mściwojów uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów, zwany dalej  Regulaminem, ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mściwojów.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

2) podmiotach uprawnionych - należy przez to rozumieć podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) według ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250); 

4) odpadach surowcowych (tzw. "suchych") - należy przez to rozumieć wyselekcjonowane z odpadów komunalnych, zbieranych dotychczas w jednym pojemniku, odpady suche, w tym opakowaniowe bez zawartości, w szczególności takie jak: metale żelazne i nieżelazne, papier, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (butelki PET, opakowania po chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, opakowania po kosmetykach, kartony i torebki po mleku, sokach, woreczki foliowe, reklamówki, puszki); 

5) odpady zmieszane - frakcja pozostała po wydzieleniu z ogólnej masy odpadów komunalnych odpadów surowcowych, tzw. "suchych" i opakowań szklanych;

6) odpady niesegregowane - odpady komunalne bez podziału na frakcje, zbierane łącznie w jednym pojemniku;

7) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to właściciela w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 250). 

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właścicielom nieruchomości zaleca się prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

a) papier,

b) szkło

c) metale

d) tworzywa sztuczne

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

k) odpady budowlane i rozbiórkowe,

l) zużyte opony.

3. Właściciele nieruchomości deklarujący segregację odpadów komunalnych są zobowiązani do gromadzenia odpadów komunach na terenie swojej nieruchomości w pojemnikach wymienionych w § 8 ust. 1, pkt. 1-3 z podziałem na frakcje:

1) frakcja sucha obejmująca frakcje odpadów wymienionych w §2 ust. 2 lit. a, c-e, przy czym szkło wymienione w  lit. b należy gromadzić w osobnym worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy albo przekazać do PSZOK,

2) frakcja mokra obejmująca frakcje odpadów wymienionych w §2 ust. 2 lit. f,

3) pozostałe odpady komunalne zmieszane i nie dające się wyselekcjonować, w tym popiół.

4. Właściciele nieruchomości niedeklarujący segregacji odpadów komunalnych jest zobowiązany do gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 2 lit. a-f na terenie swojej nieruchomości w pojemniku wymienionym w § 6 ust. 1 na terenie swojej nieruchomości w pojemniku wymienionym w §8 ust. 1, pkt. 1-3.

5. Frakcje odpadów wymienione w §2 ust. 2 lit. g-l właściciele nieruchomości zamieszkałych przekazują do PSZOK zgodnie z zapisami w § 15 ust. 1-6.

§ 3.  W zależności od rodzaju zabudowy właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) odpady surowcowe tzw. "suche" - w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne - w osobnym pojemniku; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady surowcowe tzw. "suche" - w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne - w osobnym pojemniku; 

3) na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a) odpady surowcowe tzw. "suche" - w osobnym pojemniku lub worku, 

b) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne - w osobnym pojemniku.

§ 4.  Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania porządku i czystości na części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez: 

1) usuwanie śniegu i lodu niezwłocznie po ustaniu opadów, przy czym śnieg i lód należy pryzmować poprzez odgarnięcie go w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów; 

2) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, poprzez pryzmowanie w miejscu nie powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 5. 1. Na terenach nieruchomości, poza myjniami i warsztatami naprawczymi, mycie i naprawa pojazdów samochodowych mogą być wykonane pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości oraz nie powodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. Na terenach służących do użytku publicznego obowiązuje zakaz wykonywania napraw i mycia pojazdów samochodowych. 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6. 1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Mściwojów: 

1) worki o pojemności 60l, 120 l, 150 l, 160 l, 180 l, 210 l, 

2) pojemniki na odpady o pojemności od 110l/120l do 3600 l; 

3) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3, 

4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l, 

5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, 

6) przydomowe kompostowniki. 

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować pojemniki lub worki w odpowiednich kolorach: 

1) zielonym, z przeznaczeniem na opakowania szklane, 

2) żółtym, z przeznaczeniem na segregowane odpady surowcowe (tzw. "suche"), 

3) czarnym, metalowym (pojemnik cynkowy) lub ciemnozielonym, z przeznaczeniem na niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne. 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki i worki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 

4. Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także muszą być wyposażone w oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, kontenera lub worka.

5. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowania odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku.

§ 7.  Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych: 

1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 25 l na jednego mieszkańca, 

2) dla szkół i przedszkoli - co najmniej 5 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika, 

3) dla lokali handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika, 

4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne, 

5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na każdego pracownika, 

6) dla hoteli, internatów, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na każde łóżko, 

7) dla hoteli, internatów, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na każde łóżko, 

8) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb. 

§ 8. 1. Zestawy pojemników do zbierania odpadów: 

1) dla domów jednorodzinnych: 

a) pojemnik na odpady niesegregowane lub zmieszane o pojemności min. 110 l/120l,

b) pojemnik na odpady surowcowe (tzw. "suche") o pojemności co najmniej 110 l/120l lub worki o pojemności co najmniej 60 l, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań szklanych o pojemności 1100 l - w miejscach ogólnodostępnych, 

d) kompostownik - jeżeli został zgłoszony w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) dla budynków wielorodzinnych: 

a) pojemnik na odpady niesegregowane lub zmieszane o pojemności co najmniej 240 l, 

b) pojemnik na odpady surowcowe (tzw. "suche") o pojemności co najmniej o pojemności co najmniej 240 l, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań szklanych o pojemności 1100 l - w miejscach ogólnie dostępnych, 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych: 

a) pojemniki na odpady niesegregowane lub zmieszane o pojemności co najmniej 110 l/120l

b) pojemnik na odpady surowcowe (tzw. "suche") o pojemności co najmniej 110 l/120l, 

c) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła o pojemności 1100 l - w miejscach ogólnodostępnych. 

2. Dla nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się korzystanie przez kilka podmiotów ze wspólnych pojemników o łącznej pojemności zgodnej ze złożonymi deklaracjami. 

3. Zarządcy nieruchomości wielorodzinnych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby mieszkańców i harmonogramu odbioru odpadów. 

§ 9.  W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, przystanki autobusowe, itp.) odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych rozmieszczonych w liczbie zależnej od intensywności pieszego.

§ 10. 1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. Ponadto:

1) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym odpady,

2) pojemniki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych.

2. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników, jak i dla podmiotu uprawnionego odbierającego odpady.

3. Worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów w należytym stanie sanitarnym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekowanie. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie technicznym, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie. 

3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 może na rzecz właściciela nieruchomości wykonywać przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.  Odpady komunalne z terenu gminy Mściwojów odbierane będą przez podmiot uprawniony wyłoniony w drodze przetargu, ogłoszonego przez Gminę Mściwojów. 

§ 13. 1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od rodzaju odpadów wynosi: 

1) dla niesegregowanych lub zmieszanych odpadów komunalnych - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) dla selektywnie zbieranych odpadów surowcowych (tzw. suchych) - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Częstotliwość odbierania odpadów z pojemników ogólnodostępnych opakowań szklanych powinna odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał. 

3. Ilość lub pojemność pojemników i worków ma zapewnić ich nieprzepełnianie przy założonej częstotliwości. 

4. Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

5. Odbieranie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może się odbywać w systemie akcyjnym, zgodnie z podanym harmonogramem. 

6. Odpady komunalne należy odbierać w godzinach 6.00 - 22.00. 

7. Właściciele nieruchomości wyposażeni w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

§ 14.  Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności: 

1) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne mebli i ich części oraz innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych pochodzących z remontów, śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużlu, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz odpadów zielonych, 

2) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, wymagających zawarcia odrębnej umowy (m.in. odpadów medycznych, opakowaniowych, przemysłowych, itp.), 

3) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek, 

4) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza wyznaczonymi do tego miejscami, 

5) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób umożliwiający ich zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie, 

6) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, 

7) odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe oraz do kanalizacji sanitarnej. 

§ 15. 1. Przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i przekazywać do PSZOK. 

2. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać do PSZOK. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do PSZOK. 

4. Zużyte opony samochodowe należy przekazywać do PSZOK.

5. Meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do PSZOK.

7. Ustanawia się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Słowackiego w Jaworze. W PSZOK odbierane będą odpady wymienione w §2 ust. 2 lit. g-l, dostarczone przez mieszkańców we własnym zakresie i na własny koszt.

§ 16.  Organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w jeden pojemnik na odpady komunalne o pojemności minimum 240 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety przenośne - 1 szalet powinien przypadać na nie więcej niż 200 uczestników. Organizator obowiązany jest do usunięcia odpadów i uprzątnięcia terenu imprezy oraz terenów przyległych, które zostały zanieczyszczone w wyniku tej imprezy, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 godzin. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikającego z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewódzkiego Dolnośląskiego

§ 17. 1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów w szczególności poprzez:

1) unikanie używania produktów nie nadających się do recyklingu i kompostowania;

2) kupowania produktów zapakowanych w minimalną ilość opakowań;

3) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych.

2. Gmina zobowiązuje się podejmować działania mające na celu:

1) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

2) promocję minimalizacji powstawania odpadów i ich preselekcji w gospodarstwach domowych;

3) upowszechnienie nowego systemu gospodarki odpadami.

§ 18.  Na terenie Gminy Mściwojów nie istnieje i nie jest planowane utworzenie stacji przeładunkowej odpadów.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 20.  W przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości umieścić tablicę informującą o tym fakcie.

§ 21.  Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli wszystkich zwierząt domowych: 

1) stały i skuteczny dozór nad posiadanymi zwierzętami; 

2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i na tereny rekreacyjne, a w szczególności na place zabaw z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, przy czym postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników; 

3) wyprowadzanie psów na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne, psów dużych, lub zachowujących się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe; 

4) usuwanie przez właścicieli lub opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach zielonych itp.; 

5) zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia, 

6) zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca jest dozwolone wyłącznie w przypadku niedużych psów i w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia; 

7) dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz.

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 22. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, z wyjątkiem terenów określonych w ust. 4.

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów zajętych przez instytucje użyteczności publicznej, ogrody działkowe.

3. Zakazuje się także utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

4. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2016 r. poz 290 z późn. zm.),

2) utrzymanie zwierząt będzie prowadzone z zachowaniem czystości i porządku na nieruchomości;

3) zwierzęta będą zabezpieczone przed opuszczeniem tej nieruchomości;

4) utrzymanie i hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała uciążliwości zanieczyszczeń powietrza (odorów), gleby i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi przebywających w obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w ich bezpośredniej bliskości.

5) Właściciele lub opiekunowie zwierząt są obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie odchodów, karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt; obowiązek ten dotyczy również wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas przepędzania zwierząt gospodarskich.

5. Odstępstw od zakazów wymienionych w ust. 1-3 dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy utrzymywanie zwierząt gospodarskich poprzedzone jest uzyskaniem odpowiednich decyzji przewidzianych prawem.

6. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązanie są dodatkowo:

1) przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych.

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków.

3) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 625 z późn. zm.).

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 23. 1. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji ciąży na właścicielach nieruchomości: 

1) w odniesieniu do budynków wielomieszkaniowych, zakładów pracy, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości, na których prowadzi się hodowle zwierząt gospodarskich - co najmniej raz na sześć miesięcy chyba, że przepisy prawa wprowadzają krótsze terminy w tym zakresie.

2) w odniesieniu do budynków mieszkalnych jednorodzinnych - w miarę potrzeby. 

2. W terminach uzgodnionych z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym zarządzać się będzie w miarę potrzeby deratyzację obszaru Gminy Mściwojów, lub jego części, podając w obwieszczeniach: obszar deratyzacji, termin jej przeprowadzenia oraz obowiązki właścicieli nieruchomości i mieszkańców. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe

§ 24. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Mściwojów.

2. Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszym Regulaminie przewiduje się kary grzywny wymierzone w trybie i na zasadach określonych w kodeksie wykroczeń i w ustawie.

§ 25.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

§ 26.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała  Nr XXIII/145/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mściwojów, zmieniona uchwałą nr XXVIII.183.2013 z dnia 22 maja 2013 r.

§ 27.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem przepisów uchwały:

1) §2 ust. 3 pkt. 1 oraz ust. 5

2) § 15 ust. 1-6, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska