W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data uchwały:
2016-07-14

Numer uchwały:
XVIII.108.2016

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem przepisów uchwały:
1) §1 ust. 3
2) §1 ust. 3 pkt 1
3) §2 ust. 1 pkt 4-9
4) §3 ust. 1-8, które wchodzą w życie z dniem 01 marca 2017 r.

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 3581, data publikacji - 15.07.2016


Uchwała Nr XVIII.108.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446) i art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa:

1) rodzaje i ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości,

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,

3) sposób świadczenia usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej: PSZOK),

4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe i do nieruchomości niezamieszkałej.

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane odpady komunalne z podziałem na następujące frakcje:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) opakowania wielomateriałowe;

6) opady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji;

7) przeterminowane leki i chemikalia;

8) zużyte baterie i akumulatory;

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

11) odpady budowlane i rozbiórkowe;

12) zużyte opony.

3. Właściciel nieruchomości deklarujący segregację odpadów komunalnych jest zobowiązany do gromadzenia odpadów komunach na terenie swojej nieruchomości w pojemnikach
z podziałem na frakcje:

1) frakcja sucha obejmująca frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1-5 przy czym szkło należy gromadzić w odrębnym worku albo składować do pojemników ogólnodostępnych rozmieszczonych na terenie gminy albo przekazać do PSZOK;

2) frakcja mokra obejmująca frakcje odpadów wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 6;

3) pozostałe odpady komunalne zmieszane i nie dające się wyselekcjonować, w tym popiół.

4. Właściciel nieruchomości deklarujący segregację odpadów komunalnych nie może mieszać selektywnie zebranych odpadów wymienionych w ust.2, ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. W innym przypadku podmiot odbierający odpady komunalne przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym gminę.

5. W zamian za uiszczaną przez Właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę, odebrane będą odpady komunalne w każdej ilości.

6. Odpady z nieruchomości niezamieszkałych odbierane będą w ilości określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, że odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością: 

1) niesegregowane lub zmieszane odpady komunalne, w tym popiół - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

2) selektywnie zebrane odpady surowcowe (tzw. "suche") - nie rzadziej niż raz na miesiąc;

3) opakowania szklane - nie rzadziej niż raz na kwartał;

4) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i przekazywać do PSZOK;

5) zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy przekazywać do PSZOK;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do PSZOK;

7) zużyte opony samochodowe oraz chemikalia w oryginalnych opakowaniach (farby, lakiery, rozpuszczalniki, alkalia) należy przekazywać do PSZOK;

8) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do PSZOK;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do PSZOK;

10) odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia.

§ 3. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) zlokalizowany przy ul. Słowackiego w Jaworze.

2. W PSZOK odbierane będą wyłącznie odpady wymienione w § 1 ust. 2  dostarczone przez mieszkańców we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona dokona sprawdzenia zawartości dostarczonych odpadów i potwierdzi odbiór na karcie przekazania odpadu.

4. Podstawą przyjęcia odpadów w PSZOK jest dowód uiszczenia opłaty, o której mowa w § 1 ust.1.

5. PSZOK świadczył będzie usługi w dniach i godzinach otwarcia oznaczonych w Regulaminie korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów www.msciwojow.pl , na tablicach informacyjnych oraz na tablicy w PSZOK.

6. Zasady funkcjonowania PSZOK zostały określone w Regulamin korzystania z PSZOK dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów.

7. Ilości i rodzaj odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK zostały określone w "Ilości i rodzaju odpadów komunalnych przyjmowanych w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów", wykaz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Gminy Mściwojów. W przypadku zeskładowania większej ilości odpadów niż dopuszczalna, należy wnieść opłatę określoną w "Cenniku za przyjęcie odpadów ponad dopuszczalną ilość w PSZOK", określonym przez podmiot zarządzający PSZOK.

8. Podmiot zarządzający PSZOK lub osoba przez niego upoważniona może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, odbiegających od charakterystyki podanej w Regulaminie PSZOK.

§ 4. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

2. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy Mściwojów:

a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego lub;

b) telefonicznie - pod nr tel. 76 872-85-22

3. Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

4. Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

§ 5. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w oznaczonych urządzeniach do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki).

2. Odpady zgromadzone obok urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki), o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w urządzeniach (pojemnikach, workach) niespełniających wymogów, nie będą odbierane.

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić łatwy dostęp do urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) pracownikom podmiotu odbierającego odpady komunalne lub wystawić urządzenia (pojemniki, worki) przed wejście na teren nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku braku możliwości wystawienia urządzeń do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki) w miejscach, o których mowa w ust. 3, należy wystawić urządzenia (pojemniki, worki) w dniu odbioru przy drodze.

§ 6.  W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina zapewni:

1) wyposażenie nieruchomości zamieszkałej w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki);

2) wyposażenie nieruchomości niezamieszkałej w urządzenia do gromadzenia odpadów (pojemniki, worki).

§ 7.  Traci moc uchwała nr XXIII/146/12 Rady Gminy z dnia 27 grudnia 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 1008) zmieniona uchwałą nr XXVIII.187.2013 Rady Gminy z dnia 22 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 3397).

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów. 

§ 9.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r., za wyjątkiem przepisów uchwały:

1) §1 ust. 3

2) §1 ust. 3 pkt 1

3) §2 ust. 1 pkt 4-9

4) §3 ust. 1-8, które wchodzą w życie z dniem 01 marca 2017 r.

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII.108.2016
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII.108.2016
Rady Gminy Mściwojów
z dnia 14 lipca 2016 r.
Zalacznik2.pdf