W sprawie:
określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data uchwały:
2016-07-14

Numer uchwały:
XVIII.109.2016

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 3582, data publikacji - 15.07.2016


Uchwała Nr XVIII.109.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 6 l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania do 25 dnia każdego miesiąca, z góry za dany miesiąc.

2. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2.  Opłata, o której mowa w § 1, wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym Jawor, Oddział Mściwojów 63 8647 1020 0210 0003 2002 0005 lub  w kasie Urzędu Gminy w Mściwojowie.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4.  Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXIII/143/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 sierpnia 2016 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska