W sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Data uchwały:
2016-07-14

Numer uchwały:
XVIII.110.2016

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2016 r.
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 3583, data publikacji - 14.07.2016


Uchwała Nr XVIII.110.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446)  i art.6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 250) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Mściwojów  deklarację, o której mowa w § 1:

1) pisemnie - w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, albo:

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej- przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: ug@msciwojow.pl, w obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4.  Traci moc uchwała XXIII/144/12 Rady Gminy Mściwojów z dnia 27.12.2012 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, zmieniona uchwałą nr XXVIII.188.2013 z dnia 22 maja 2013 r. oraz  uchwałą                               nr XXIX.193.2013 z dnia 23.06.2013 r.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 sierpnia 2016 r.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska