W sprawie:
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Data uchwały:
2016-09-14

Numer uchwały:
XIX.122.2016

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego
Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego - pozycja 4311, data publikacji - 22.09.2016


Uchwała Nr XIX.122.2016
Rady Gminy Mściwojów

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2016, poz. 250) ) Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1.  Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości niezamieszkałych jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są złożyć do Wójta Gminy Mściwojów  deklarację, o której mowa w § 1:

1) pisemnie - w Urzędzie Gminy Mściwojów, Mściwojów 43, albo:

2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej- przesyłając deklarację w postaci pliku PDF lub obrazu deklaracji na adres: ug@msciwojow.pl, w obu przypadkach załącznik musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu, bądź za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 4.  Uchyla się uchwałę Nr XVIII.110.2016 Rady Gminy Mściwojów z dnia 14.07.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodnicząca Rady Gminy


Gabriela Męczyńska