W sprawie:
projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Data zarządzenia:
2016-11-14

Numer zarządzenia:
0050.93.2016

Pdjęte przez:
Wojta Gminy Mściwojow

Zarządzenie wchodzi w życie:
2016-11-14  i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów


Zarządzenie Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów

z dnia 14 listopada 2016 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz § 3 i 4 uchwały Nr XLI/250/10 Rady Gminy Mściwojów z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej - zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Mściwojów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespołowi w Legnicy:

1. projekt uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na rok 2017 stanowiący załącznik Nr 1,

2. uzasadnienie i materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na rok 2017 stanowiące załącznik Nr 2,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Mściwojów.

 

Wójt Gminy


Mariusz Foryś

 

 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2016 r.

Uchwała Nr Rady Gminy Mściwojów z dnia ..... w sprawie budżetu Gminy Mściwojów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) - Rada Gminy Mściwojów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Mściwojów w wysokości 21.451.899,00 zł, z tego:

1)       dochody bieżące w wysokości 13.754.203,00 zł,

2)       dochody majątkowe w wysokości 7.697.696,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Mściwojów w wysokości 20.403.643,00 zł, z tego:

1)       wydatki bieżące w wysokości 13.547.201,00 zł,

2)       wydatki majątkowe w wysokości 6.856.442,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. Tworzy się w budżecie gminy Mściwojów rezerwy:

1)       ogólną w wysokości - 40.000,00 zł,

2)       celową w wysokości - 40.000,00 zł z przeznaczeniem na   realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.            Ustala się kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy Mściwojów w wysokości 1.048.256,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.048.256,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

§ 7. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Załącznikiem nr 5.

3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji zgodnie z Załącznikiem nr 6.

4. Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

5. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z Załącznikiem nr 8.

6. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych zgodnie z Załącznikiem nr 9.

       

§ 8. 1.        Ustala się dochody w kwocie 63.300,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki w kwocie 62.300,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  i wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem nr 10.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 11.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 1.480.000,00 zł,

koszty - 1.480.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 12.

§ 11. Zestawienie dochodów i wydatków z tytułu opłaty za gospodarkę odpadami, zgodnie z Załącznikiem nr 13.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1)       zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

2)       do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków inwestycyjnych i na zakupy inwestycyjne w ramach działu;

3)       lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mściwojów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2016 r.

Załącznik NR 1 do Załącznika nr 1

Plan dochodów budżetowych gminy na 2017 r.

Dział

§

Nazwa

Plan ogółem

1

2

3

4

bieżące

020

 

Leśnictwo

2 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Gospodarka leśna

2 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

2 000,00

600

 

Transport i łączność

1 400,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1 400,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0580

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 400,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

73 500,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

73 500,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0470

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

2 500,00

 

0750

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

71 000,00

710

 

Działalność usługowa

3 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Cmentarze

3 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2020

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

3 000,00

750

 

Administracja publiczna

30 859,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Urzędy wojewódzkie

30 859,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

30 859,00

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

852,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

852,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852,00

752

 

Obrona narodowa

200,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

200,00

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 000,00

756

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

6 085 719,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

10 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0350

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

10 000,00

 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 810 100,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

1 400 000,00

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

360 000,00

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

4 200,00

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

17 500,00

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

8 400,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

20 000,00

 

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 871 200,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0310

Wpływy z podatku od nieruchomości

500 000,00

 

0320

Wpływy z podatku rolnego

1 130 000,00

 

0330

Wpływy z podatku leśnego

2 200,00

 

0340

Wpływy z podatku od środków transportowych

110 000,00

 

0360

Wpływy z podatku od spadków i darowizn

5 000,00

 

0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

100 000,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

24 000,00

 

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

344 200,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0410

Wpływy z opłaty skarbowej

10 800,00

 

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

220 000,00

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

63 300,00

 

0690

Wpływy z różnych opłat

5 100,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

45 000,00

 

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

2 050 219,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0010

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

2 050 219,00

 

0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

0,00

758

 

Różne rozliczenia

3 194 798,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2 247 404,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2 247 404,00

 

 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

597 394,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2920

Subwencje ogólne z budżetu państwa

597 394,00

 

 

Różne rozliczenia finansowe

350 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

350 000,00

801

 

Oświata i wychowanie

1 150,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Szkoły podstawowe

150,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

100,00

 

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

50,00

 

 

Gimnazja

1 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

0,00

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

 

2400

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej

0,00

852

 

Pomoc społeczna

321 100,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11 600,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 300,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

8 300,00

 

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

67 400,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

67 400,00

 

 

Zasiłki stałe

54 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

54 000,00

 

 

Ośrodki pomocy społecznej

112 100,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

100,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

1 000,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

111 000,00

 

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

1 000,00

 

 

Pomoc w zakresie dożywiania

75 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

75 000,00

855

 

Rodzina

3 438 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Świadczenie wychowawcze

2 373 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 373 000,00

 

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 065 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 065 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

588 600,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Gospodarka odpadami

552 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

550 000,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

 

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

 

 

Pozostała działalność

26 600,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

17 000,00

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

100,00

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

500,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

9 000,00

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

12 025,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

12 025,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0830

Wpływy z usług

10 000,00

 

0920

Wpływy z pozostałych odsetek

25,00

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

2 000,00

bieżące

razem:

13 754 203,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

majątkowe

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

657 500,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

657 500,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

657 500,00

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

2 522 996,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

2 522 996,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

 

0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

2 522 996,00

750

 

Administracja publiczna

1 374 067,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 374 067,00

 

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 374 067,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 374 067,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 374 067,00

801

 

Oświata i wychowanie

1 614 641,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 614 641,00

 

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

1 325 386,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 325 386,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 325 386,00

 

 

Przedszkola 

289 255,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

289 255,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

289 255,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 528 492,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 528 492,00

 

 

Pozostała działalność

1 528 492,00

 

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 528 492,00

 

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

1 528 492,00

majątkowe

razem:

7 697 696,00

 

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 517 200,00

 

Ogółem:

21 451 899,00

 

w tym z tytułu dotacji
i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 517 200,00

         


 

 Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1 Plan wydatków budżetowych gminy na 2017 rok

Plan wydatków budżetowych gminy na 2017 rok

Plan wydatków budżetowych gminy na 2017 r.

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

10

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

717300

59800

59800

0

59800

0

0

0

0

0

657500

657500

0

0

 

 

1008

 

Melioracje wodne

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1030

 

Izby rolnicze

29800

29800

29800

0

29800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

29800

29800

29800

0

29800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

1042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

657500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

657500

657500

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

657500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

657500

657500

0

0

 

600

 

 

Transport i łączność

113500

43500

43500

0

43500

0

0

0

0

0

70000

70000

0

0

 

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

40000

40000

40000

0

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000

70000

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70000

70000

0

0

 

 

60095

 

Pozostała działalność

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

47000

47000

47000

0

47000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35000

35000

35000

0

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

70095

 

Pozostała działalność

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4600

Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

710

 

 

Działalność usługowa

38000

24000

24000

1000

23000

0

0

0

0

0

14000

14000

0

0

 

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

21000

21000

21000

1000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Strona 1 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

71035

 

Cmentarze

17000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

14000

14000

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14000

14000

0

0

 

750

 

 

Administracja publiczna

4194377

2399859

2261459

1743459

518000

0

138400

0

0

0

1794518

1794518

1763518

0

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

30859

30859

30859

30159

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25002

25002

25002

25002

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5157

5157

5157

5157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700

700

700

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

138400

138400

4000

0

4000

0

134400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

134400

134400

0

0

0

0

134400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

3947118

2152600

2148600

1688300

460300

0

4000

0

0

0

1794518

1794518

1763518

0

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

4000

4000

0

0

0

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1300000

1300000

1300000

1300000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

105400

105400

105400

105400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

230000

230000

230000

230000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

32900

32900

32900

32900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20000

20000

20000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

104200

104200

104200

0

104200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

51000

51000

51000

0

51000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1500

1500

1500

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

155600

155600

155600

0

155600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

17000

17000

17000

0

17000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Strona 2 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

25000

25000

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

16000

16000

16000

0

16000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11000

11000

0

0

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1374067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1374067

1374067

1374067

0

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

389451

0

0

0

0

0

0

0

0

0

389451

389451

389451

0

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

 

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25000

25000

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75095

 

Pozostała działalność

33000

33000

33000

25000

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

25000

25000

25000

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8000

8000

8000

0

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

852

852

852

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

852

852

852

852

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

727,6

727,6

727,6

727,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

124,4

124,4

124,4

124,4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

752

 

 

Obrona narodowa

200

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200

200

200

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

165,8

165,8

165,8

165,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34,2

34,2

34,2

34,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

163490

143490

83490

25390

58100

48000

12000

0

0

0

20000

20000

0

0

 

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

1100

1100

1100

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1100

1100

1100

0

1100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

152390

132390

72390

24390

48000

48000

12000

0

0

0

20000

20000

0

0

 

 

 

 

Strona 3 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

48000

48000

0

0

0

48000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 

12000

12000

0

0

0

0

12000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24390

24390

24390

24390

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

16400

16400

16400

0

16400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

16000

16000

16000

0

16000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600

600

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1500

1500

1500

0

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7500

7500

7500

0

7500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20000

20000

0

0

 

 

75414

 

Obrona cywilna

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

829

829

829

829

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

171

171

171

171

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75421

 

Zarządzanie kryzysowe

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75495

 

Pozostała działalność

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

757

 

 

Obsługa długu publicznego

173500

173500

0

0

0

0

0

0

0

173500

0

0

0

0

 

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

173500

173500

0

0

0

0

0

0

0

173500

0

0

0

0

 

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

173500

173500

0

0

0

0

0

0

0

173500

0

0

0

0

 

758

 

 

Różne rozliczenia

80000

80000

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

80000

80000

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4810

Rezerwy

80000

80000

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

801

 

 

Oświata i wychowanie

6223362

4274600

4101100

2939800

1161300

0

173500

0

0

0

1948762

1948762

1948762

0

 

 

80101

 

Szkoły podstawowe

2200800

2200800

2093200

1691900

401300

0

107600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

107600

107600

0

0

0

0

107600

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1302500

1302500

1302500

1302500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

108000

108000

108000

108000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Strona 4 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

223000

223000

223000

223000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

35400

35400

35400

35400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

23000

23000

23000

23000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

135000

135000

135000

0

135000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

50500

50500

50500

0

50500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

50000

50000

50000

0

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39100

39100

39100

0

39100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

4600

4600

4600

0

4600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

96100

96100

96100

0

96100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

7000

7000

7000

0

7000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

468000

127700

115600

115600

0

0

12100

0

0

0

340300

340300

340300

0

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

12100

12100

0

0

0

0

12100

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

89800

89800

89800

89800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

7800

7800

7800

7800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15200

15200

15200

15200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2800

2800

2800

2800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289255

0

0

0

0

0

0

0

0

0

289255

289255

289255

0

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51045

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51045

51045

51045

0

 

 

80104

 

Przedszkola 

1888462

280000

280000

0

280000

0

0

0

0

0

1608462

1608462

1608462

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

280000

280000

280000

0

280000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1325386

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1325386

1325386

1325386

0

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283076

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283076

283076

283076

0

 

 

80110

 

Gimnazja

1408100

1408100

1354300

1045300

309000

0

53800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

53800

53800

0

0

0

0

53800

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Strona 5 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

803100

803100

803100

803100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60000

60000

60000

60000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

155100

155100

155100

155100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

22100

22100

22100

22100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5000

5000

5000

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

110000

110000

110000

0

110000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4240

Zakup środków dydaktycznych i książek

15000

15000

15000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

50000

50000

50000

0

50000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25000

25000

25000

0

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

39000

39000

39000

0

39000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8000

8000

8000

0

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

51000

51000

51000

0

51000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

226500

226500

226500

58500

168000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

42500

42500

42500

42500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3700

3700

3700

3700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8000

8000

8000

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1300

1300

1300

1300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3000

3000

3000

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

67000

67000

67000

0

67000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

90000

90000

90000

0

90000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

80195

 

Pozostała działalność

31500

31500

31500

28500

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3910

3910

3910

3910

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

590

590

590

590

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Strona 6 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24000

24000

24000

24000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

851

 

 

Ochrona zdrowia

63300

63300

63300

8000

55300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62300

62300

62300

8000

54300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8000

8000

8000

8000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15000

15000

15000

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36300

36300

36300

0

36300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

852

 

 

Pomoc społeczna

1242800

1238800

888900

666000

222900

0

349900

0

0

0

4000

4000

0

0

 

 

85202

 

Domy pomocy społecznej

80000

80000

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

80000

80000

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

11600

11600

11600

0

11600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

11600

11600

11600

0

11600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85214

 

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

157400

157400

0

0

0

0

157400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

157400

157400

0

0

0

0

157400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

10000

10000

0

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

10000

10000

0

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85216

 

Zasiłki stałe

54000

54000

0

0

0

0

54000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

54000

54000

0

0

0

0

54000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

799800

795800

786300

666000

120300

0

9500

0

0

0

4000

4000

0

0

 

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

9500

9500

0

0

0

0

9500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

510000

510000

510000

510000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

35000

35000

35000

35000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

Strona 7 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

88000

88000

88000

88000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

13000

13000

13000

13000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

20000

20000

20000

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

45000

45000

45000

0

45000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5500

5500

5500

0

5500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

13000

13000

13000

0

13000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4480

Podatek od nieruchomości

700

700

700

0

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4520

Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

600

600

600

0

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

4000

4000

4000

0

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4000

4000

0

0

 

 

85230

 

Pomoc w zakresie dożywiania

110000

110000

0

0

0

0

110000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

110000

110000

0

0

0

0

110000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85295

 

Pozostała działalność

20000

20000

11000

0

11000

0

9000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

9000

9000

0

0

0

0

9000

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

19400

19400

0

0

0

10000

9400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

19400

19400

0

0

0

10000

9400

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10000

10000

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

9400

9400

0

0

0

0

9400

0

0

0

0

0

0

0

 

855

 

 

Rodzina

3482800

3482800

124553

89703

34850

0

3358247

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2373000

2373000

37500

30000

7500

0

2335500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Strona 8 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2335500

2335500

0

0

0

0

2335500

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25000

25000

25000

25000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4300

4300

4300

4300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

700

700

700

700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2500

2500

2500

0

2500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1065000

1065000

42253

30903

11350

0

1022747

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1022747

1022747

0

0

0

0

1022747

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20600

20600

20600

20600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10303

10303

10303

10303

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2734

2734

2734

0

2734

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8616

8616

8616

0

8616

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85504

 

Wspieranie rodziny

28800

28800

28800

28800

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4200

4200

4200

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

600

600

600

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

24000

24000

24000

24000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85508

 

Rodziny zastępcze

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

6000

6000

6000

0

6000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

85510

 

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

10000

10000

10000

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3441162

1098500

969500

76000

893500

129000

0

0

0

0

2342662

2342662

2197662

0

 

 

90002

 

Gospodarka odpadami

552000

552000

552000

0

552000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2900

2900

2900

0

2900

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

549100

549100

549100

0

549100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

140000

140000

140000

0

140000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

36000

36000

36000

0

36000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

104000

104000

104000

0

104000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129000

129000

0

0

0

129000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Strona 9 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129000

129000

0

0

0

129000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

90095

 

Pozostała działalność

2620162

277500

277500

76000

201500

0

0

0

0

0

2342662

2342662

2197662

0

 

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

48000

48000

48000

48000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11500

11500

11500

11500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1500

1500

1500

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

15000

15000

15000

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34500

34500

34500

0

34500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

500

500

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

130500

130500

130500

0

130500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

14000

14000

14000

0

14000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

145000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

145000

145000

0

0

 

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1528492

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1528492

1528492

1528492

0

 

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

669170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

669170

669170

669170

0

 

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

337600

332600

170000

4000

166000

162600

0

0

0

0

5000

5000

0

0

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

114500

109500

109500

1000

108500

0

0

0

0

0

5000

5000

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1000

1000

1000

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21000

21000

21000

0

21000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

42000

42000

42000

0

42000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5000

5000

5000

0

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

30000

30000

30000

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10500

10500

10500

0

10500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5000

5000

0

0

 

 

92116

 

Biblioteki

107600

107600

0

0

0

107600

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

107600

107600

0

0

0

107600

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40000

40000

0

0

0

40000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30000

30000

0

0

0

30000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Strona 10 z 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan

Z tego

 

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

 

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

 

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 

obsługa długu 

 

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

 

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10000

10000

0

0

0

10000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

92195

 

Pozostała działalność

75500

75500

60500

3000

57500

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15000

15000

0

0

0

15000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3000

3000

3000

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20000

20000

20000

0

20000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

27000

27000

27000

0

27000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4430

Różne opłaty i składki

10500

10500

10500

0

10500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

926

 

 

Kultura fizyczna

65000

65000

5000

0

5000

60000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

92601

 

Obiekty sportowe

2000

2000

2000

0

2000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4260

Zakup energii

1000

1000

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

92695

 

Pozostała działalność

63000

63000

3000

0

3000

60000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60000

60000

0

0

0

60000

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3000

3000

3000

0

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Wydatki razem:

20403643

13547201

8922654

5554404

3368250

409600

4041447

0

0

173500

6856442

6856442

5909942

0

 
                                             

 


 

 Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

 

Rozchody budżetu gminy w 2017r.

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Rozchody ogółem:

 

1 048 256,00

1

Wykup innych papierów wartościowych

982

250 000,00

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

992

798 256,00

         


 

 Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 r.

Dochody

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

 

750

 

 

Administracja publiczna

30 859,00

 

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

30 859,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

30 859,00

 

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

852,00

 

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

852,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

852,00

 

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

200,00

 

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 000,00

 

852

 

 

Pomoc społeczna

3 300,00

 

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 300,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

3 300,00

 

855

 

 

Rodzina

3 438 000,00

 

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 373 000,00

 

 

 

2060

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone
gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci

2 373 000,00

 

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 065 000,00

 

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami

1 065 000,00

 

Razem:

3 474 211,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydatki

 

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

30 859,00

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

30 859,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 002,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 157,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700,00

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

852,00

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

852,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

727,60

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

124,40

752

 

 

Obrona narodowa

200,00

 

75212

 

Pozostałe wydatki obronne

200,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

165,80

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

34,20

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 000,00

 

75414

 

Obrona cywilna

1 000,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

829,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

171,00

852

 

 

Pomoc społeczna

3 300,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

3 300,00

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3 300,00

855

 

 

Rodzina

3 438 000,00

 

85501

 

Świadczenie wychowawcze

2 373 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

2 335 500,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

25 000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 300,00

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

700,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000,00

 

85502

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 065 000,00

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 022 747,00

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 600,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 303,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 734,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 616,00

Razem:

3 474 211,00

                     


 

 Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

657 500,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

657 500,00

 

 

6630

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

657 500,00

Razem:

657 500,00

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

657 500,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

657 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

657 500,00

Razem:

657 500,00


 

 Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2017 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

657 500,00

 

01042

 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

657 500,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

657 500,00

 

 

 

Mściwojów XII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

657 500,00

600

 

 

Transport i łączność

70 000,00

 

60078

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

70 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz. nr 434, 435

15 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 239\2,239\1

20 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Targoszynie dz.nr 342,348

20 000,00

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej w Zimniku dz.nr 83\2,98

15 000,00

710

 

 

Działalność usługowa

14 000,00

 

71035

 

Cmentarze

14 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14 000,00

 

 

 

Budowa cmentarza komunalnego w Mściwojowie

7 000,00

 

 

 

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Snowidzy

7 000,00

750

 

 

Administracja publiczna

1 794 518,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 794 518,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 000,00

 

 

 

Zestaw szaf jezdnych metalowych - archiwum

11 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 374 067,00

 

 

 

Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego

693 818,00

 

 

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 

680 249,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

389 451,00

 

 

 

Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego

122 438,00

 

 

 

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy 

267 013,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

20 000,00

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

20 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

20 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 000,00

 

 

 

Remont remizy

20 000,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 948 762,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

340 300,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289 255,00

 

 

 

Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

289 255,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51 045,00

 

 

 

Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

51 045,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 608 462,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 325 386,00

 

 

 

Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

145 095,00

 

 

 

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier

1 180 291,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283 076,00

 

 

 

Nowoczesne pracownie-wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów

25 605,00

 

 

 

Rozbudowa oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier

257 471,00

852

 

 

Pomoc społeczna

4 000,00

 

85295

 

Pozostała działalność

4 000,00

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

4 000,00

 

 

 

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

4 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 342 662,00

 

90095

 

Pozostała działalność

2 342 662,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

145 000,00

 

 

 

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grzegorzów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Snowidza

5 000,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dz.nr 348 w Targoszynie

40 000,00

 

 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków dz. nr 501-506 w Mściwojowie

6 000,00

 

 

 

Budowa sieci sanitarnej dz.nr 339\4 w Mściwojowie

60 000,00

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej dz. nr 499,501-511 w Mściwojowie

4 000,00

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej dz.nr 339\4 w Mściwojowie

30 000,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 528 492,00

 

 

 

Budowa kanalizacji w Siekierzycach

1 321 570,00

 

 

 

Budowa wodociągu w Siekierzycach 

206 922,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

669 170,00

 

 

 

Budowa kanalizacji w Siekierzycach

607 709,00

 

 

 

Budowa wodociągu w Siekierzycach 

61 461,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

5 000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

5 000,00

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

5 000,00

 

 

 

Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie

5 000,00

Razem

6 856 442,00


 

 Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Wykaz wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

750

 

 

Administracja publiczna

1 763 518,00

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 763 518,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 374 067,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

389 451,00

801

 

 

Oświata i wychowanie

1 948 762,00

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

340 300,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

289 255,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

51 045,00

 

80104

 

Przedszkola 

1 608 462,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 325 386,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

283 076,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 197 662,00

 

90095

 

Pozostała działalność

2 197 662,00

 

 

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 528 492,00

 

 

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

669 170,00

Razem:

5 909 942,00


 

 Załącznik Nr 8do Załącznika Nr 1

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10 000,00

 

90019

 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

10 000,00

 

 

0970

Wpływy z różnych dochodów

10 000,00

Razem:

10 000,00

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10000,00

 

90095

 

Pozostała działalność

10000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10000,00

Razem:

10000,00


 

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 r.

Lp.

Wyszczególnienie

Dział

Rozdział

Stan środków na początek roku

Dochody

Wydatki

Stan środków na koniec roku

1

2

 

 

3

4

5

6

1

Dochody na wydzielonym rachunku

801

 

0,00

26 750,00

26 750,00

0,00

 

z tego:

 

 

 

 

 

 

 

1. Szkoła Podstawowa Snowidza

 

80101

0,00

6 100,00

6 100,00

0,00

 

2. Szkoła Podstawowa Targoszyn

 

80101

0,00

8 600,00

8 600,00

0,00

 

3. Publiczne Gimnazjum Marcinowice

 

80110

0,00

12 050,00

12 050,00

0,00

Ogółem

 

 

0,00

26 750,00

26 750,00

0,00


 

 Załącznik nr 10 do Załącznika nr 1

Plan dochodów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii na 2017 r.

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

63 300,00

 

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

63 300,00

 

 

0480

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

63 300,00

Razem:

63 300,00

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

851

 

 

Ochrona zdrowia

63 300,00

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

1 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

500,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

62 300,00

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

8 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

15 000,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

36 300,00

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 

3 000,00

Razem:

63 300,00


 

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2016 r.

Załącznik nr 11 do Załącznika Nr 1

Dotacje udzielone z budżetu gminy w 2017 r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

52 100,00

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

1 100,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

1 100,00

 

75411

 

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

3 000,00

 

 

2300

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

3 000,00

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

48 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

48 000,00

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000,00

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

10 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

129 000,00

 

90017

 

Zakłady gospodarki komunalnej

129 000,00

 

 

2650

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego

129 000,00

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

162 600,00

 

92116

 

Biblioteki

107 600,00

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

107 600,00

 

92120

 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

40 000,00

 

 

2720

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

30 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

10 000,00

 

92195

 

Pozostała działalność

15 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

15 000,00

926

 

 

Kultura fizyczna

60 000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

60 000,00

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

60 000,00

Razem:

413 700,00


 

 Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Plan przychodów i kosztów  Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mściwojowie na 2017 r.

 

Stan środków obrotowych na początek roku

100 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100 000,00

 

Stan środków obrotowych na koniec roku

100 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

100 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

100 000,00

 

Przychody

1 480 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 480 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 480 000,00

 

 

Przychody własne

1 351 000,00

 

 

Dotacje z budżetu

129 000,00

 

Koszty

1 480 000,00

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 480 000,00

 

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

1 480 000,00

 

 

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

697 000,00


 

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2016 r.

Załącznik nr 13 do Załącznika nr 1

Dochody i wydatki z tytułu gospodarki odpadami

Dochody

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

552 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

552 000,00

 

 

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

550 000,00

 

 

0910

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 000,00

Razem:

552 000,00

Wydatki

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Wartość

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

552 000,00

 

90002

 

Gospodarka odpadami

552 000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 900,00

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

549 100,00

Razem:

552 000,00


 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.93.2016
Wójta Gminy Mściwojów
z dnia 14 listopada 2016 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Mściwojów na 2017 r.

1. Dochody.

        W projekcie budżetu Gminy Mściwojów na 2017 r. zaplanowano po stronie dochodów kwotę 21.451.899,00 zł. z tego dochody bieżące w kwocie 13.754.203,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 7.697.696,00 zł.

Dochody bieżące:

W dziale 020 leśnictwo zaplanowano wpływy na kwotę 2.000,00 zł z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich. Przewidywane wykonanie za rok 2016 to kwota 2.000,00 zł

W dziale 600 transport i łączność zaplanowano wpływy na kwotę 1.400,00 zł z tytułu wpływów z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zaplanowano kwotę 73.500,00 zł. z czego 2.500,00 zł to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebności, 71.000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3.000,00 zł zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 750 administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 30.859,00 zł są to wpływy z  dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami . Za trzy kwartały roku 2016 dochody w tym dziale wykonano w kwocie 35.032,74 zł.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 852,00 zł na podstawie zawiadomienia otrzymanego z Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752 obrona narodowa zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 200,00 zł. Wykonanie za trzy kwartały wyniosło 200,00 zł i takie też jest przewidywane wykonanie za cały rok.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego zaplanowano dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.000,00 zł. Wykonanie za trzy kwartały z tytułu otrzymanej dotacji wyniosło 1.000,00 zł.

W dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan dochodów wynosi 6.085.719,00 zł. Podatek dochodowy od osób fizycznych wyniesie 2.050.219,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Wykonanie za trzy kwartały z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosło 1.216.132,00 zł tj. 72,29 % planu. W pozycji tej nastąpi wzrost dochodów o 21,88% w stosunku do roku poprzedniego to jest o kwotę 359.321,00 zł. Podatku dochodowego od osób prawnych nie zaplanowano w związku występującą nadpłatą w stosunku do urzędu skarbowego w kwocie 2.892,24 zł i brakiem realizacji planu.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowano w kwocie 1.900.000,00 zł. Wykonanie za trzy kwartały wyniosło 1.253.177,67 zł, wysokość zaplanowanych dochodów wynika min. z przeprowadzanej w tym roku modernizacji gruntów i ujawnieniem stanu budynków w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez starostę. Podatek rolny zaplanowano w kwocie 1.490.000,00 zł. Wykonanie na dzień 30 września wyniosło 973.683,77 zł natomiast przewidywane wykonanie to 1.590.000,00 zł. Przy szacowaniu planowanych dochodów przyjęto cenę żyta do kwoty 52,44 zł za 1q. Wpływy z tytułu podatku leśnego przewidziano na kwotę 6.400,00 zł. Wykonanie za trzy kwartały wyniosło 4.993,82 zł. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości 127.500,00 zł w związku z pojawieniem się na terenie gminy dwóch dużych przedsiębiorców z zakresu transportu drogowego. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Na 30 września wpływy z tego podatku wyniosły 7.552,49 zł a przewidywane wykonanie to 7.000,00 zł. Wpływy z podatku od spadków i darowizn to 5.000,00 zł przy wykonaniu za trzy kwartały w wysokości 780,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 10.800,00 zł. Przewidywane wykonanie za 2016 r. wyniesie porównywalną kwotę. Ze względu na występujące zaległości i zwiększoną ściągalność w roku bieżącym planuje się wpływy z opłaty eksploatacyjnej na poziomie 220.000,00 zł. w stosunku do wykonania za trzy kwartały w wysokości 76.049,91 zł ponadto przy planowaniu wysokości wpływów uwzględniono wzrost wydobycia kamienia oraz wyegzekwowanie zaległości. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu planuje się w wysokości 63.300,00 zł to jest w kwocie takiej samej jak w roku ubiegłym. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na 108.400,00 zł. Przewidywane wykonanie za rok 2016 wyniesie około 105.000,00 zł natomiast wykonanie za 9 miesięcy wyniosło 93.829,00 zł. Wpływy z różnych opłat przewiduje się uzyskać w wysokości 5.100,00 zł. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 44.000,00 zł. Odsetki te na 30 września wyniosły 26.555,14 zł a przewidywane wykonanie szacuje się na 30.200,00 zł.

W dziale 758 różne rozliczenia zaplanowano subwencje ogólne z budżetu państwa w wysokości 2.844.798,00 zł. Wysokość subwencji została określona w informacji przekazanej przez Ministra Finansów. Za 9 miesięcy otrzymaliśmy subwencje w kwocie 2.449.108,00 zł przy planie rocznym wynoszącym 3.063.852,00 zł. Subwencja ulegała obniżeniu w stosunku do 2016 r. o 7,14 %.W dziale rozliczenia różne planuje się również wpływy z różnych dochodów w kwocie 350.000,00 zł w związku z podjętymi czynnościami zmierzającymi do odzyskania podatku vat za lata poprzednie.

W dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 1.150,00 zł są to wpływy z pozostałych odsetek i różnych dochody.

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano dochody w kwocie 321.100,00 zł. Prawie wszystkie planowane dochody w tym dziale ustalono na podstawie zawiadomienia Wojewody Dolnośląskiego. Wpływy z usług wyniosą 1.000,00 zł, pozostałe odsetki 100,00 zł, wpływy z różnych dochodów 1.000,00 zł .

W dziale 855 rodzina zaplanowano dochody w kwocie 3.438.000,00 zł i są to świadczenia wychowawcze w kwocie 2.373.000,00 zł i świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.065.000,00 zł.

Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje osiągnąć dochody bieżące w wysokości 588.600,00 zł przy wpływach osiągniętych za 9 miesięcy roku ubiegłego w kwocie 455.548,20 zł. Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw to kwota 550.000,00 zł, wpływy z usług 17.000,00 zł, wpływy z odsetek 600,00 zł ,a wpływy z różnych dochodów to 19.000,00 zł.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody to 12.025,00 zł z tego wpływy uzyskane ze sprzedaży usług 10.000,00 zł, odsetki 25,00 zł i różne dochody 2.000,00 zł. Za 9 miesięcy roku 2016 uzyskano wpływy w kwocie 11.969,44 zł.

Dochody majątkowe:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo planowane są dochody w kwocie 657.500,00 zł. Jest to dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje w wysokości 657.500,00 zł przeznaczona na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych- Uchwała nr XXV\774\16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2016 r.

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa planuje się uzyskać wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 2.552.996,00 zł. Wpływy planowane są ze sprzedaży działek budowlanych i pałacu w Targoszynie wraz częścią parkową i zabudowaniami gospodarczymi.

W dziale 750 administracja publiczna planuje się pozyskanie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.374.067,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie planuje się pozyskanie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.614.641,00 zł

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska planuje się pozyskanie środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 1.528.492,00 zł.

2. Wydatki.

Wydatki budżetu gminy na 2017 r. zaplanowano w wysokości 20.403.643,00 zł. Na zadania bieżące zaplanowano 13.547.201,00 zł a na wydatki majątkowe 6.856.442,00 zł. Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości 3.474.211,00 zł to jest w wysokości zaplanowanych dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Planując wydatki na zadania bieżące kierowano się minimalnym poziomem wydatków pozwalającym na prawidłowe działanie struktur gminy.

Wydatki bieżące:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 59.800,00 zł. Jest to planowana wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 29.800,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 30.000,oo zł

W dziale 600 transport i łączność planuje się wydać 43.500,00 zł na drogi publiczne powiatowe i drogi publiczne gminne

W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa planowane wydatki to 47.000,00 zł z czego na gospodarkę gruntami i nieruchomościami 45.000,00 zł i na pozostałą działalność 2.000,00 zł.

W dziale 710 działalność usługowa zaplanowano wydatki w wysokości 24.000,00 zł z czego na plany zagospodarowania przestrzennego 21.000,00 zł, na cmentarze 3.000,00 zł.

W dziale 750 administracja publiczna planowane wydatki to kwota 2.399.859,00 zł. Nie planuje się wzrostu wydatków w dziale administracja publiczna w stosunku do roku ubiegłym.

W dziale 751 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 852,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Na dzień 30 września 2016 r. wykonanie wyniosło 648,00 zł.

W dziale 752 obrona narodowa wydatki wyniosą 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wysokość wydatków odpowiada przyznanej dotacji przez Wojewodę Dolnośląskiego. W 2016 r. przewidywane wykonanie wydatków wyniesie 200,00 zł.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 143.490,00 zł, odznaczają się minimalnym spadkiem w stosunku do 2016 r. gdzie plan wyniósł 144.190,00 zł

W dziale 757 obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 173.500,00 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych. Przewidywane wykonanie wydatków w tym dziale w roku 2017 wyniesie 173.500,00 zł. W roku 2017 gmina nie przewiduje zaciągania pożyczek i kredytów.

W dziale 758 różne rozliczenia zaplanowano rezerwy ogólną i celową w kwocie 80.000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi 40.000,00 zł i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 40.000,00 zł. W roku ubiegłym rezerwy te planowane były w kwocie 40.000,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w wysokości 4.274.600,00 zł. Przyznana subwencja ogólna na rok 2016 wynosi 2.844.798,00 zł co oznacza, że planujemy przeznaczyć na wydatki bieżące oświaty z własnych środków gminy kwotę 1.429.802,00 zł.

W dziale 851 ochrona zdrowia planuje się wydatki w wysokości 63.300,00 zł z tego na zwalczanie narkomanii 1.000,00 zł, na przeciwdziałanie alkoholizmowi 62.300,00 zł. Przewidywane wydatki w roku 2016 w tym dziale będą na tym samym poziomie.

W dziale 852 pomoc społeczna planuje się wydać 1.238.800,00 zł w tym domy pomocy społecznej 80.000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia 11.600,00 zł, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 157.400,00 zł, dodatki mieszkaniowe 10.000,00 zł, zasiłki stałe 54.000,00 zł, ośrodki pomocy społecznej 795.800,00 zł, pomoc w zakresie dożywiania 110.000,00 zł, pozostała działalność 20.000,00 zł

W dziale 854 edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano 19.400,00 zł na pomoc materialną dla uczniów. Kwota 9.400,00 zł to stypendiach dla uczniów a 10.000,00 zł planuje się na dotacje na zadania bieżące.

W dziale 855 rodzina zaplanowano 3.482.800,00 zł w tym świadczenia wychowawcze 2.373.000,00 zł, świadczenia rodzinne 1.065.000,00 zł, wspieranie rodziny 28.800,00 zł, rodziny zastępcze 6.000,00 zł, działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych 10.000,00 zł.

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 1.098.500,00 zł. z czego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 61.000,00 zł, dotacje na zadania bieżące 129.000,00 zł, na gospodarkę odpadami planuje się wydać 552.000,00 zł, na oświetlenie ulic, placów i dróg 140.000,00 zł, na pozostałą działalność 216.500,00 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatki wyniosą 332.600,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 166.000,00 zł ,dotacja dla instytucji kultury 107.600,00 zł, dotacja na dofinansowanie prac remontowych 30.000,00 zł, dotacje dla stowarzyszeń 25.000,00 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna planuje się wydatki w wysokości 65.000,00 zł z czego na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5.000,00 zł i dotacje celowa w kwocie 60.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

W dziale 010 rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 657.500,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Mściwojów XII Etap drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane w ramach działania 125 "Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa", Działanie 125, Schemat I - Scalanie gruntów.

W dziale 600 transport i łączność planuje się wydatki w wysokości 70.000,00 zł. W ramach planowanych środków realizowane będzie zadanie: Przebudowa drogi gminnej w Snowidzy dz.nr 434,435, w Targoszynie dz.nr 239/2,239/1,342,348 oraz w Zimniku dz.nr 83\2,98.

W dziale 710 działalność usługowa planuje się wydatki w kwocie 14.000,00 zł na rozbudowę cmentarzy komunalnych w Mściwojowie i Snowidzy.

W dziale 750 administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 1.794.518,00 zł na rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego, termomodernizację budynku urzędu gminy, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz zakup metalowych szaf jezdnych.

W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie 20.000,00 zł na remont remizy .

W dziale 801 oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 1.948.762,00 zł na nowoczesne pracownie tj. wyposażenie w sprzęt i materiały dydaktyczne szkół z terenu gminy Mściwojów oraz rozbudowę oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Targoszynie celem utworzenia zespołu przedszkolnego wraz z salą zabaw i gier.

W dziale 852 pomoc społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 4.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

W dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wydatków majątkowych wynosi 2.342.662,00 zł na budowę kanalizacji i sieci wodociągowej w Siekierzycach, budowę kanalizacji w Grzegorzowie, budowę kanalizacji w Targoszynie, budowę sieci sanitarnej i wodociągowej w Targoszynie.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w wysokości 5.000,00 zł. na budowę świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie.

3. Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

        Wpływy środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Wysokość wpływów przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania z roku ubiegłego. Całość uzyskanych wpływów przeznaczona zostanie na zakup usług związanych z ochroną środowiska.

4. Przychody i rozchody oraz przeznaczenie nadwyżki budżetowej, lub sposobu pokrycia deficytu.

        Budżet Gminy na 2017 r. wykazuje nadwyżkę w kwocie 1.048.256,000 zł. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji komunalnych, które zgodnie z zawartymi umowami przypadają do spłaty i wykupu w 2017 r. Raty krajowych pożyczek i kredytów to 798.256,00 zł. Do wykupu przypadają obligacje komunalne w kwocie 250.000,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na 31 grudnia 2017 r. wynosić będzie 4.100.847,00 zł

5. Środki pozabudżetowe.

Na podstawie Uchwały Nr VI/27/11 Rady Gminy Mściwojów z dnia 30 marca 2011 r. Szkoły Podstawowe i Publiczne Gimnazjum są uprawnione do gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku. W 2017 r. Szkoła Podstawowa w Snowidzy planuje dochody w wysokości 6.100,00 zł, Szkoła Podstawowa w Targoszynie 8.600,00 zł i Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach 12.050,00 zł. Środki pochodzić będą z darowizn, pozostałych przychodów i naliczonych odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych. W takich samych jak dochody wielkościach planowane są wydatki w poszczególnych jednostkach oświatowych. Wydatki planowane są na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych. Jednostki te nie planują pozostałości środków niewykorzystanych na koniec roku.

6. Fundusz sołecki.

W roku 2017 nie wystąpi fundusz sołecki.

Materiały informacyjne.

1. Wykaz otrzymanych informacji wykorzystanych do sporządzenia projektu uchwały budżetowej.

.Informacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy - Nr DLG-421-10/16 z dnia 17 października 2016 r.

.Informacja Ministra Finansów - Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r.

.Informacja Wojewody Dolnośląskiego - Nr FB-BP.3110.9.2015.KSz z dnia 21 października 2016 r.

2. Wysokość przyjętych wskaźników.

Projekt planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Mściwojów opracowano w oparciu o aktualnie obowiązujący stan prawny tj. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Podstawą do opracowania projektu budżetu na 2017 r. były:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za rok 2016;

- przewidywane przez rząd kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne;

- przewidywane zmiany uwarunkowań zewnętrznych w kontekście spowolnienia gospodarczego;

- przewidywane zmiany czynników wewnętrznych w tym lokalnych uwarunkowań w zakresie podatków i opłat;

- planowana absorpcja środków z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej 2014 - 2020.

3. Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

.Budowa świetlicy wiejskiej w Grzegorzowie,

.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Grzegorzów oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej we wsi Snowidza.

.Rozwój e-usług Gmin z terenu powiatu jaworskiego

Mściwojów, dnia 14 listopada 2016 r.